NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64311

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Metodik knižnice, Metodik odborných knihovníckych činností, Výskumný pracovník knižnice

Charakteristika
Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve realizuje základný alebo aplikovaný výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, dejín knižnej kultúry, retrospektívnej bibliografie a v oblasti rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Koordinuje knižničné činnosti a spracúva koncepčné a strategické materiály na inštitucionálnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Usmerňuje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické a informačné činnosti.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vedie samostatné projekty a prípravu metodických materiálov v rámci tímov. Tvorivo rieši najzložitejšie úlohy metodického charakteru vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho, medzinárodného dosahu. Navrhuje opatrenia na skvalitnenie činnosti knižničného systému. Vypracováva metodiky, nové pracovné postupy v spolupráci s ďalšími špecialistami. Participuje na plánovaní a rozvoji aplikačných softérov knižnice. V rámci automatizácie knižnično-informačných procesov sa podieľa na implementácii nových technológií. V rámci svojich kompetencií poskytuje odbornú poradenskú pomoc knižniciam a ich zriaďovateľom. Ovláda štandardy v knižnično-informačnej oblasti a participuje na ich tvorbe a implementácii. Zabezpečuje analytickú a výskumnú činnosť. Vykonáva dokumentačné, štatistické, koordinačné a kooperačné činnosti na inštitucionálnej, regionálnej alebo národnej úrovni.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
6 alebo viac rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08: 2622002 - Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista knihovníctva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
autorské právo, priemyselná právna ochrana
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
4
princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
7
projektový manažment
(základy projektového manažmentu)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
6
knihovnícke a informačné služby
7
zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
(vrátane sprístupňovania tradičných a špeciálnych typov dokumentov)
7

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
7
dokumenty, smernice a odporúčania medzinárodných knihovníckych organizácií
(IFLA, EBLIDA a pod.)
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
7
princípy automatizácie knižnično-informačných činností
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
(interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.)
7
metódy a postupy výskumnej činnosti
(v knihovníctve)
7
dejiny knižnej kultúry, dejiny knižníc
7
zásady práce s rukopismi, starými a vzácnymi tlačami, historickými dokumentmi a historickými knižničnými fondmi
7
metódy analýzy štatistického vyhodnocovania
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vypracovávanie koncepčných a rozvojových materiálov, projektov a vývojových prác
(v oblasti knihovníctva)
7
plánovanie a riadenie projektov
(v oblasti knihovníctva)
7
usmerňovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností
7
riešenie metodických úloh v oblasti knihovníctva
(vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho alebo medzinárodného dosahu)
7
navrhovanie účinných opatrení na skvalitnenie a optimalizáciu knižničného systému
7
spracovávanie metodík, pracovných postupov, interných predpisov
(v oblasti knihovníctva)
7
plánovanie a rozvoj automatizovaných knižnično-informačných systémov
7
odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
implementácia národných a medzinárodných štandardov v knižnično-informačnej oblasti
7
realizácia výskumu dejín knižnej kultúry
7
realizácia výskumu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a vypracovanie metodiky ich odborného spracovania
7
tvorba a aplikácia metód a postupov výskumnej činnosti
(v oblasti knihovníctva)
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci knižničných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE