NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pracovník reprografie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
6306

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Administratívny pracovník v oblasti reprografie, Ofsetovač, Pracovník copycentra

Charakteristika
Pracovník reprografie vykonáva reprografické, skenovacie, ofsetové práce a práce súvisiace s kopírovaním textových dokumentov, technickej dokumentácie, výkresov a tlačív. Realizuje jednoduché počítačové spracovanie tlače a úpravy jej formátov. Zodpovedá za kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolu a bežnú údržbu obsluhovaných zariadení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 4415 - Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
SK ISCO-08: 4415002 - Pracovník reprografie
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
ochrana životného prostredia
(Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie (postup pri uskladňovaní, prípadne zneškodňovaní zvyškov farieb a ďalších materiálov používaných v reprografickej výrobe).)
3
princípy reprografických zariadení
3
typografické pravidlá úpravy textov
(Úprava obrazu/textu a zalamovanie. )
3
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
(Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.)
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov. )
3
funkcionalita a postupy údržby tlačiarenských strojov
3
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
3
technológia polygrafickej montáže a zhotovovania tlačových foriem
3
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
3
metódy a postupy počítačovej sadzby
3
metódy a postupy retuše
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha maloformátových tlačiacich a rozmnožovacích strojov
(Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.)
3
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
3
kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
(Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.)
3
prijímanie dát/dátových súborov a ich spracovanie do tlačovej formy
(Vyradenie strán podľa konkrétneho technologického postupu výroby tlačovej formy.)
3
úpravy digitálnych obrazových záznamov
(Zmena kontrastu, jasu, farebná korekcia, retuš, digitálna montáž, iné obrazové úpravy. Príprava obrazu na ďalšie spracovanie tlačou alebo na digitálnom minilabe. Digitálne záznamy: negatívy, diapozitívy a fotografie z čiernobieleho a farebného negatívneho a inverzného filmu na automatických a poloautomatických linkách.)
3
výstupná kontrola kvality tlačovej formy tlačovín
3
príprava tlače a nastavenie tlačových strojov
(Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.)
3
príprava tlačových farieb a ďalších materiálov, prípravkov a pomôcok v polygrafickej výrobe
3
obsluha fotomechanického a elektronického zariadenia
( Stroje: skenery, kamery, zväčšovacie, kopírovacie prístroje.)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia