NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Prepisovačka


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
6301

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Prepisovačka prepisuje a upravuje texty z predlôh, rukopisov, zvukových záznamov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 4414 - Prepisovači
SK ISCO-08: 4414000 - Prepisovač
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
kultivovaný písomný prejav Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
štylistika
3
hospodárska korešpondencia
3
pravidlá gramatiky a pravopisu
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
3
stenografia
3
pravidlá písania a úpravy písomností
(Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).)
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
3
prepisovanie textov podľa predlôh a pokynov
3
korektúra prepísaného textu
(Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu prepísaného slovenského textu, rukopisu, zvukového záznamu a pod.)
3
prepisovanie a úprava slovenských, alebo cudzojazyčných textov
(Úprava formálnej stránky textov.)
3
obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
(Napr. tlačiareň, diktafón, kopírovací stroj, skener a pod.)
3
písanie podľa diktátu a zvukových záznamov (diktafón)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE