NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Informátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Informant, Obsluha recepcie

Charakteristika
Informátor prijíma, ohlasuje a zabezpečuje osobný alebo telefonický kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi. Podáva návštevníkom základné informácie o činnosti organizácie, vedie dokumentáciu o návštevách. Obsluhuje jednoduché zariadenia kancelárskej techniky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje poskytovanie služieb t.j. telefonovanie, faxovanie a kopírovanie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 4225 - Informátori
SK ISCO-08: 4225000 - Informátor
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Informátor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
3
recepčná činnosť
3
postupy obsluhy telefónnej ústredne
3
práca s textovým editorom, zvládanie administratívy pomocou počítača
3
práca s internetom
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
poskytovanie informácií a osobných služieb (nosenie kufrov, parkovanie motorového vozidla) hosťom
3
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
3
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
3
informácie o telefónnych linkách pracovísk a pracovníkov a vybavovanie krátkych odkazov
3
prijímanie a ohlasovanie návštev
3
vedenie knihy návštev
3
vybavovanie telefonických hovorov
3
obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia