NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Stenotypistka, zapisovateľka


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Pisárka, Typist

Charakteristika
Stenotypistka, zapisovateľka ovláda a používa rýchlopis (metódu zapisovania súvislých jazykových prejavov zjednodušeným písmom na veľmi rýchly, ľahší a úspornejší zápis informácií) a svoj záznam prepisuje na počítači alebo písacom stroji do normalizovanej podoby obchodných alebo úradných písomností.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie
    Špecifikácia:
    Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 4131 - Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov
SK ISCO-08: 4131001 - Stenotypista, zapisovateľ
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
kultivovaný písomný prejav Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
hospodárska korešpondencia
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
4
stenografia
4
pravidlá písania a úpravy písomností
(Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).)
4
štylistika
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zapisovanie priebehu porád a rokovaní
4
vedenie evidencie zapísaných záznamov
4
korektúra zapísaného textu
(Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu zapísaného textu.)
4
spracovanie písomností podľa diktátu s využitím textových editorov
4
používanie stenografie (rýchlopisu)
4
obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
(Napr. tlačiareň, diktafón, kopírovací stroj, skener a pod.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE