NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Všeobecný administratívny pracovník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Administrative worker , Administratívny referent, Administratívny zamestnanec, Technicko-administratívny pracovník

Charakteristika
Všeobecný administratívny pracovník zabezpečuje celkovú administratívnu podporu pre príslušné oddelenie alebo skupinu odborníkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 4110 - Všeobecní administratívni pracovníci
SK ISCO-08: 4110000 - Všeobecný administratívny pracovník
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
tímová práca Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
podniková ekonomika
(Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.)
4
počítačové spracovanie textov a tabuliek
4
hospodárska korešpondencia
4
pravidlá písania a úpravy písomností
4
majetok podnikateľského subjektu
(Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.)
4
pravidlá a postupy skartácie
4
inventarizácia
(Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.)
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4
postupy evidencie a archivácie
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
4

Návrhy na doplnenie EKR
matematické a štatistické metódy
4
systémy a štandardy kvality ISO
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
prijímanie a evidencia elektronickej firemnej korešpondencie a telefonických hovorov
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
(Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.)
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
(Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.)
4
správa príslušnej dokumentácie
(Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.)
4
spolupráca pri zabezpečovaní firemných podujatí
(Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.)
4
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
spolupráca s príslušnými externými inštitúciami
(Úradná komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími externými partnermi organizácie. Vybavovanie záležitostí v mene organizácie na úradoch a inštitúciách.)
4
uplatňovanie noriem kvality
4
zabezpečovanie kancelárskych potrieb, pracovných pomôcok a zariadení
(Vrátane opráv zariadení. Vystavovanie objednávok napr. na kancelárske potreby, IT a telekomunikačnú techniku, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod.)
4
vedenie príslušnej evidencie
(Evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie (v registratúrnom denníku), výdaja pracovných pomôcok zamestnancom, evidencia majetku a pod.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE