NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista elektrotechnik projektant


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
6201

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Projektant elektrických inštalácií, Projektant elektrických zariadení

Charakteristika
Elektroinžinier projektant projektuje elektrické zariadenia a elektrické inštalácie. Vypracováva výkresovú dokumentáciu a textovú časť projektov (technické správy, určenie vonkajších vplyvov, výkazy výmer a pod.). Zodpovedá za vytvorenie projektovej dokumentácie v súlade s aktuálnymi legislatívnymi predpismi, za jej aktualizáciu a archiváciu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Elektroinžinier projektant musí byť držiteľom príslušných oprávnení pre projektovanie elektrických zariadení a elektrických inštalácií. Spolupracuje s projektantmi iných profesií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3)
  Špecifikácia:
  Na projektovanie elektrických inštalácií v objektoch iných, ako sú jednoduché stavby.

 • Certifikát osoby na posudzovanie zhody podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17024:2013
  Špecifikácia:
  Certifikát oprávňujúci osobu projektovať elektrotechnické zariadenia. Vydáva ho oprávnená právnická osoba (napr. Technická inšpekcia SR, TUV a pod.).

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov § 16a ods. 3 písm. b): Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov (inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.) sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov § 16b ods. 1Poznámka:
Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 24, príloha č. 11, skupina1: 1. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy2) A a B1 vrátane bleskozvodu skupina1) E1 E2 E4, E5 ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky VŠ 4 roky 3 roky 1 rok 2. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte2) triedy B vrátane bleskozvodu skupina1) E1 E2 E4, E5 ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov VŠ 5 rokov 4 roky 3 roky 1) Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny: E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu, E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu, E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač, E5 – elektrická prípojka nn.

Klasifikácie
ISCO-08: 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08: 2151004 - Elektroinžinier projektant
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
prezentovanie Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
normy elektrických obvodov a inštalácií
4
elektrotechnika
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
4
bleskozvody, ich montáže a revízie
4
zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
4
metódy istenia elektrických obvodov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
normy a technická dokumentácia v elektrotechnike
4
postupy spracovania výkresovej a technickej dokumentácie
4
metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov energetických systémov a zariadení
4
spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
4
vypracovávanie výkresov, projekčných a konštrukčných podkladov častí stavebných objektov energetických technologických zariadení
4
technické výpočty súvisiace s projektovou a konštrukčnou dokumentáciou energetických zariadení a stavieb
4
vykonávanie technických výpočtov súvisiacich s projektmi
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
4
vypracovávanie posudkov a odhadov
4
odborný dohľad nad funkcionalitou inštalovaných elektrických a energetických zariadení
4
obhliadky stavieb
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE