NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Autotronik - diagnostický špecialista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5618

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Diagnostik motorových vozidiel

Charakteristika
Autotronik - diagnostický špecialista systematicky vykonáva komplexnú diagnostiku motorových vozidiel a motocyklov s využitím diagnostických prístrojov, nástrojov a pomôcok. Stanovuje príčiny špeciálnych porúch a podieľa sa na ich odstraňovaní. Dokumentuje diagnostické metódy a postupy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Autotronik - diagnostický špecialista vykonáva diagnostiku a opravu, overuje základné funkcie elektrických a elektronických zariadení motorových vozidiel. Identifikuje poruchy jednotlivých agregátov a prvkov motorových vozidiel pomocou bežných a špeciálnych meradiel, meracích prístrojov a diagnostických zariadení. Vykonáva montáže, opravy a nastavovanie motorových vozidiel a používa vhodnú technológiu a servisnú dokumentáciu pre daný druh vozidla. Vykonáva záručné prehliadky a opravy. Prostredníctvom počítačovej diagnostiky vykonáva obnovu a zámenu softvéru riadiacich jednotiek. Vedie záznamy o vykonaných prácach.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08: 2149026 - Autotronik - diagnostický špecialista
SK NACE Rev.2: Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Servisný technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
3
zásady lícovacej sústavy iso
3
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
4
autoelektronika
4
počítačový hardvér
3
využívanie elektronickej pošty
3
softvéry pre odborné aplikácie
4
práca s dátami príslušného charakteru
3
fyzika
3
motorový manažment
(Riadiaca jednotka, ktorá riadi a kontroluje chod motora. )
4
elektrotechnika
4
technické kreslenie v elektrotechnike
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
elektronika
3
elektronické prvky
(Elektronické prvky vo vozidle.)
4
elektronické a číslicové obvody
(Elektronické a číslicové obvody vo vozidle.)
4
testovacie a diagnostické prístroje
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
diagnostika motorových vozidiel
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
4
spôsoby nakladania s odpadmi
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora, palivových sústav a zapaľovania zážihových motorov
4
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
4
nastavovanie a opravy elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
(Vrátane preskúšania a uvedenia do prevádzky.)
4
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektronických zariadení
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
4
chápe vlastnosti konkrétneho zariadenia na základe znalostí všeobecných princípov prenosu informácií elektrickým signálom
4
meranie, posúdenie funkčnosti a výmena jednotlivých častí systémov riadenia motora
4
vykonávanie funkčných skúšok jednotlivých agregátov a prvkov motorových vozidiel
4
meranie technických parametrov jednotlivých súčastí, dielcov a konštrukčných skupín motorových vozidiel
4
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
(Vrátane merania a vyhodnocovania emisií.)
4
meranie stavu logických obvodov
4
orientácia v terminológii, fyzikálnych vzťahoch, základných jednotkách a ich vzájomných súvislostiach
4
diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
4
diagnostika porúch osobných vozidiel
4
diagnostika porúch nákladných vozidiel a autobusov
4
diagnostika porúch jednostopových vozidiel
3
diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
4
diagnostika podvozkov motorových vozidiel
4
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
4
diagnostika riadenia motorových vozidiel
4
diagnostika brzdových systémov motorových vozidiel
4
diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
4
diagnostika systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel
4
diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových motorov
4
diagnostika sústav vnútorných a vonkajších rozvodov
4
diagnostika a kontrola klimatizácie motorových vozidiel
4
diagnostika, kontrola a opravy komfortných systémov
(Centrálne uzamykanie, zabezpečenie, elektrické ovládanie.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia