NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Odborný pracovník pre verejné obstarávanie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Odborný pracovník pre verejné obstarávanie zabezpečuje v rámci organizácie proces verejného obstarávania. Určuje postup, realizáciu, vyhodnocovanie verejného obstarávania, vrátane kontroly uzatvorenia zmlúv.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 4 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3323 - Nákupcovia
SK ISCO-08: 3323002 - Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Odborník verejného obstarávania

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
kultivovaný písomný prejav Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
6
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
7
postupy prieskumu trhu
6
obchodné vyjednávanie
7
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
6
obchodné právo
(Zmluvné záväzkové vzťahy, obchodné spoločnosti, obchodný zákonník a pod. )
7
postupy verejného obstarávania
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
organizácia a príprava verejného obstarávania
7
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní
7
zabezpečenie schválenia a uzatvorenia zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania
7
návrh postupu verejného obstarávania jednotlivých zákaziek
7
vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov
7
návrh a spracovanie súťažných podkladov v súlade s požiadavkou na obstarávanie
7
vedenie príslušnej evidencie spojenej s verejným obstarávaním
(Podklady, postupy, zápisnice a pod. )
7
spracovanie oznámení (o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania)
(Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania.)
7
spracovanie harmonogramu postupu verejného obstarávania
(Stanovenie termínov spracovania súťažných podkladov, odovzdanie oznámení, zriadenie výberovej komisie, stanovenie lehoty na predkladanie ponúk, možného termínu na uzatvorenie zmluvy a pod. )
7
spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania
(Odovzdanie súťažných podkladov, otváranie obálok s ponukami, vyhodnocovanie ponúk) a vyhlásenie víťaza. )
7
návrh a kontrola obsahu zmluvy uzatvorenej s vybraným uchádzačom z pohľadu verejného obstarávania
7
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
7

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE