NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Projektový špecialista (projektový manažér)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Projektový manažér Manažér projektov Vedúci projektov Project Manager

Charakteristika
Projektový špecialista (projektový manažér) zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Projektový špecialista (projektový manažér) vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia. Zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08: 2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Projektový manažér

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
postupy a metódy vedenia porád
6
manažment pre stredných manažérov
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
7
finančný manažment
7
manažment pre nižších manažérov
7
plánovanie ľudských zdrojov v projekte
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
7
environmentálny manažment
6
logistika
6
logistika vo výrobe
6
manažment priemyselných procesov
6
manažment kvality
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
nastavovanie parametrov pre hodnotenie projektu
7
prognóza možných vplyvov vonkajšieho prostredia na interný/externý projekt
7
plánovanie výstupov projektu, ich kvality, časového priebehu, dodávateľov a pod.
7
plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
7
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
7
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
6
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
7
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
7
návrh spôsobov ochrany organizácie voči rizikám a návrh spôsobov využitia príležitostí projektov, portfólia projektov alebo programov
7
projektové riadenie v manažmente
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
6
vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie komplexného interného/externého projektu
7
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
6
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
7
vedenie agendy projektovej dokumentácie
7
koordinácia všetkých projektov v portfóliu (alebo programe) projektov organizácie
7
analýza rizík a príležitostí, návrh opatrení na ochranu voči rizikám a na využitie príležitostí interného/externého projektu
7
sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
7
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
6
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
7
plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
7
spolurozhodovanie o nákladoch a možnostiach financovania projektov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia