NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista riadenia systému kvality


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Špecialista kvality (manažér kvality) Quality Management System Specialist (QMS Specialist) Quality Assurance Specialist

Charakteristika
Špecialista riadenia systému kvality plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát na riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

  • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon auditu podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)
    Špecifikácia:
    Certifikát interného audítora.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08: 2421002 - Špecialista riadenia systému kvality
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
projektový manažment
7
manažment kvality
7
integrované systémy riadenia
7
manažment rizík
7
systémové inžinierstvo
7
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
7
environmentálny manažment
6
personálny manažment
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
6
manažment - supervízor
7
právne predpisy a základné pojmy v manažmente
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
6
spracovávanie procesných analýz v manažmente
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
7
analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
6
spracovávanie interných metodík, smerníc a noriem akosti a plánovanie kontroly kvality
6
stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
7
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
7
vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
7
odborné konzultácie, poradenstvo a informácie v rámci expertnej podpory interných a externých zákazníkov v oblasti manažmentu
7
reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
6
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
7
pravidelné kontroly a audity podľa noriem kvality a spolupráca pri odstraňovaní nezrovnalostí
6
posudzovanie procesu kvality práce, produktov a služieb a koordinácia činnosti organizácie
7
vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
7
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
7
praktická aplikácia vedomostí audítora kvality
6
preskúmanie a odstránenie nezhôd v oblasti manažmentu
7
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
7
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
7
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
6
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
7
metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v organizácii
6
tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
7
príprava podkladov/vstupov do preskúmania manažmentom podľa ISO 9001 za účelom zhodnotenia efektívnosti a účinnosti systému manažérstva kvality
7
vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia