NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5549

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
HSE (Health, Safety & Environment) Manager, Manažér (vedúci) BOZP a EMS (environmentálny systém), Manažér bezpečnosti a životného prostredia, Safety & Environment Manager

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia navrhuje, riadi a kontroluje procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovedá za vytváranie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za riadenie činností v oblasti životného prostredia v súlade s platnou legislatívou.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Ďalšie činnosti: - hodnotenie rizík a stanovenie následných opatrení - spolupráca so štatutárnymi orgánmi (prípadne aj dodávateľmi) - tvorba a schvaľovanie dokumentácie - reportovanie - zvyšovanie efektivity environmentálnej politiky a odpadového hospodárstva (zhodnocovanie odpadov) - prevencia závažných priemyselných havárií

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004

  • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)

  • Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23)

  • Certifikát z oblasti systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle OHSAS 18001:2007


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08: 1219007 - Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti bezpečnosti

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
vyjednávanie Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
príčiny a riešenia havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
6
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
6
spôsoby nakladania s odpadmi
6
metódy environmentálnej kontroly
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
6
manažment pre stredných manažérov
7
manažment rizík
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
(zdravie a hygiena pri práci)
7
ekológia
7
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
7
environmentálny manažment
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
7
ergonómia
6
pracovný stres
6
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
6
kategorizácia prác
7
pracovné úrazy a choroby z povolania
7
spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovávanie a predkladanie komplexných správ za oblasť bezpečnosti a životného prostredia vedeniu spoločnosti
7
účasť na rokovaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi v oblasti bezpečnosti a životného prostredia
7
analýza nedostatkov zistených v rámci kontrol BOZP a navrhovanie nápravných opatrení
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
7
prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
7
dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok
6
oboznamovanie zamestnávateľa, štatutárnych orgánov a top manažmentu s povinnosťami organizácie podľa predpisov a noriem z oblasti bozp
6
posudzovanie a vyhodnocovanie technických a organizačných ekologických opatrení, príprava modelových systémov vplyvu činnosti organizácie na životné prostredie
7
posudzovanie pripravovaných výrob, postupov, technológií, materiálov, látok a investícií z hľadiska ochrany životného prostredia
7
sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravotný stav zamestnancov a obyvateľstva vystaveného negatívnym vplyvom prevádzky organizácie
7
koordinácia a riadenie prác na úseku tvorby a ochrany životného prostredia v organizácii u činností náročných na ochranu životného prostredia
7
identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
7
identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
7
analýza pracovných úrazov, vyhodnocovanie ich príčin, návrhy opatrení na zvýšenie bozp
7
zabezpečovanie spolupráce s policajným zborom SR a orgánmi štátneho dozoru nad BOZP pri vyšetrovaní pracovných úrazov
7
zabezpečovanie školenia zamestnancov organizácie a ďalších osôb, overovanie úrovne ich vedomostí z oblasti bozp
6
výkon interných, resp. externých auditov v oblasti systému riadenia bezpečnosti a systému environmentálneho manažérstva
6
previerka a kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov, používania ochranných zariadení, prostriedkov, pomôcok a dodržiavania bezpečnostných postupov
6
preverovanie stavu a úrovne bezpečnostných opatrení v pracovnom procese pri preberaní nových strojov, zariadení, budov a pod.
7
návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s cieľom minimalizácie bezpečnostných rizík
7
vydávanie záväzných pokynov k zabezpečeniu bezpečnej práce zamestnancom a pracovníkom dodávateľských organizácií
6
posudzovanie a navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na bezpečnostné a hygienické predpisy
7
tvorba a vydávanie podnikových predpisov a noriem pre bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť práce a zoznamov rizikových pracovísk
7
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
7
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)
6
aplikácia legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a životného prostredia v podmienkach organizácie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE