NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik vozového parku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Car Fleet Manager, Garáž-majster, Prevádzkár vozového parku, Správca vozového parku, Technik dopravy, Vedúci vozového parku

Charakteristika
Technik vozového parku zodpovedá za správu a dohľad nad vozovým parkom a koordináciu prepravy v rámci organizácie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje v určenom rozsahu prevádzku osobnej a nákladnej dopravy vozidiel, a to vrátane ich prevádzkyschopnosti. Riadi a kontroluje prácu vodičov, zabezpečuje údržbu, opravy a optimálny technický stav vozidiel. Zabezpečuje opravy dopravných prostriedkov. Vykonáva prepravné a prevádzkové kontroly, vyhodnocuje prepravné a prevádzkové výkony. Vedie príslušnú dokumentáciu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu (a medzinárodnú) cestnú nákladnú dopravu (osobnú dopravu) podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave (§ 6, príloha 4)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08: 3119020 - Technik vozového parku
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik hospodárskej správy a údržby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
tímová práca Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
cestná doprava
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti premávky na pozemných komunikáciách
4
vedenie osobných automobilov (vodičský preukaz sk. b)
4
manažment pre nižších manažérov
4
logistika v doprave
4
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
4
ekonomické vedomosti z oblasti účtovníctva, výkazníctva, sledovania nákladov
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečovanie hospodárnosti a bezpečnosti chodu cestnej dopravy, hospodárneho využívania dopravných prostriedkov a pracovných síl
4
rozhodovanie o plánovaných a ostatných opravách cestných motorových vozidiel
4
riadenie procesu obnovy vozového parku cestnej dopravy, udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti všetkých dopravných prostriedkov
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
4
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
4
vyhodnocovanie škody spôsobenej na vozidle a prepravovanom náklade v prípade nehody, vrátane vykonania zápisu o škode
4
kontrola prevozných a prepravných výkonov v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy, vrátane kontroly práce vodičov
4
kontrola cestných motorových vozidiel v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej dopravy, pred výjazdom a po ukončení jazdy, vrátane kontroly prepravných dokladov
4
posudzovanie a vyhodnocovanie dopravných ukazovateľov a kontrola plnenia prepravne tarifných úkonov cestnej osobnej a nákladnej dopravy
4
vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy
4
spracovávanie plánu vyradenia cestných vozidiel z prevádzky a zabezpečenie odovzdania vozidiel na likvidáciu
4
spracovávanie plánu opráv vozidiel väčšieho rozsahu a zabezpečenie ich pristavovania do opravovní
4
spracovávanie cenových ponúk a taríf v cestnej doprave, spracovávanie a vyhodnocovanie ekonomických rozborov dopravných a prevádzkových ukazovateľov cestnej dopravy
4
orientácia v právnych a ďalších predpisoch na zabezpečovanie a riadenie osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy
4
dojednávanie a zabezpečovanie údržby a opráv vozidiel v rámci riadenia osobnej a nákladnej cestnej dopravy, odovzdávanie a preberanie vozidiel z opravy a od vodičov
4
vybavovanie a prijímanie objednávok na prepravu, určovanie vodičov a vozidiel na uskutočnenie prepravy
4
organizácia a koordinácia prepravy, príprava denných a týždenných plánov prepravy
4
vykonávanie nákupu vozidiel, ich prihlásenie do cestnej premávky, spolupráca s dopravným inšpektorátom polície sr
4
zabezpečenie poistenia vozidiel a spolupráca pri likvidácii poistných udalostí
4
spracovávanie návrhov žiadostí o vydanie licencií v cestnej doprave, ich zmeny alebo odobratie
4
posudzovanie a kontrola správnosti vykonaných kalkulácií, inkasa, záloh a používania taríf v cestnej doprave
4
analýza a kontrola nákladov súvisiacich s dopravou, stanovenie rozpisu nákladov na dopravu a vypracovanie rozpočtu dopravy
4
poskytovanie informácií vodičom o nových vlastnostiach dopravných prostriedkov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia