NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5542

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Facility Manager, Manažér správy budov a zariadení, Manažér vnútorných služieb, Vedúci hospodárskej správy, Vedúci správy majetku

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku zodpovedá za prevádzku, údržbu a správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).

Podrobná charakteristika zamestnania:
Ďalej zodpovedá za zabezpečenie ostatných pomocných služieb v rámci organizácie, ako sú: upratovanie, kúrenie, dezinfekcia, dezinsekcia, pranie, čistiarenské služby, letná/zimná údržba komunikácií a pod.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 4 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08: 1219003 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Manažér vnútornej správy a prevádzky

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
ekonomika podnikateľského subjektu
6
majetok podnikateľského subjektu
6
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
(Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká a pod.)
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
obchodné vyjednávanie
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
manažment rizík
6
postupy verejného obstarávania
6
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
6
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
6
matematické a štatistické metódy
6
personálny manažment
(Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
6
finančná analýza, ekonomické bilancie
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
6
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
6
evidencia a inventarizácia zvereného majetku
6
vedenie agendy poplatkov za nájomné, energiu a ostatné služby
4
uzatváranie, monitorovanie a správa zmlúv v oblasti nákupu, prenájmu, údržby a správy zvereného majetku s dodávateľmi a nezávislými poskytovateľmi služieb
6
komunikácia s úradmi, vybavovanie príslušných povolení
6
správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie
4
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
6
dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
6
aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
6
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
(prírastky, úbytky - vyradenie, presuny, darovanie, odpisy majetku a pod.)
4
riadenie a plánovanie realizácie veľkých projektov modernizácie budov
6
plánovanie pravidelných kontrol a testov vybavenia za účelom predchádzania vzniku škôd a prerušeniu prevádzky
6
pravidelné kontroly a obhliadky zvereného majetku
4
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
6
manažovanie spotreby energií
6
objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
6
vedenie rokovaní s dodávateľmi služieb a zariadení
6
riadenie a organizácia činností pri zabezpečovaní správy, údržby a opráv zverených budov a zariadení
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia