NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Manažér nákupu Vedúci nákupu Purchasing Manager Sourcing Manager Procurement Manager Riaditeľ obstarávania Riaditeľ nákupu

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb, zariadení a strojov pre potreby chodu organizácie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za: - riadenie činností nákupu a jeho strategické plánovanie, - identifikáciu nových možností na zvýšenie nákladovej efektívnosti, - výber dodávateľov, - celkovú stratégiu komunikácie a vyjednávania s dodávateľmi, - manažovanie procesu tendrovania a výberu, - cenovú stratégiu, - zmluvy a riadenie systému hodnotenia dodávateľov, - kompletný reporting a analýzy spojené s procesom sourcingu a purchasingu, - skladové zásoby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 126)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08: 1219002 - Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
6
postupy prieskumu trhu
6
obchodné vyjednávanie
6
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
7
tovaroznalectvo
6
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
6
manažment pre stredných manažérov
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
postupy a metódy vedenia porád
6
postupy vymáhania pohľadávok
6
obchodné právo
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie, organizácia a vedenie súťaží na dodávku tovarov a služieb
7
spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb
7
riadenie a koordinácia nákupu optimálneho množstva zásob pre organizáciu
7
vypracovávanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
7
vyhodnocovanie a vykonávanie rozborov príčin reklamácií
7
rozhodovanie o spôsobe nákupu (priamy nákup, výberové konanie)
7
účasť na výberovom konaní a hodnotení dodávateľov tovarov a služieb
7
vyjednávanie, dohadovanie a uzatváranie zmlúv v rámci zvereného limitu a právomocí
7
riadenie činností nákupcov a zásobovačov, koordinácia objednávok a vydávanie pokynov
7
analýza trhových a dodacích podmienok, spracovávanie správ z rozborov trhu
(S cieľom zaistiť súčasnú a budúcu dostupnosť materiálov.)
7
kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
7
vedenie obchodných rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi, vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok
7
tvorba plánu obstarávania na základe potrieb organizácie a požiadaviek na nákup
7
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok, vybavovanie reklamácií
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia