NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5483

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Majster karosárskej a lakovníckej dielne, Manažér karosárskej a lakovníckej dielne

Charakteristika
Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne organizuje výkon činnosti pracovníkov a chod karosárskej a lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov dielne. Plánuje a kontroluje výkon činností, plnenie plánov a kvalitu výroby. Koordinuje dodávku náhradných dielov a materiálu pre výkon činností. Zodpovedá za kvalifikovanú prípravu pracovníkov. Zabezpečuje údržbu, opravu a predpísané revízie výrobných prostriedkov. Zabezpečuje BOZP a správne skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami a zneškodňovanie nebezpečných odpadov v súlade s príslušnými normami a s ohľadom na životné prostredie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122014 - Majster v lakovníckej dielni
3122013 - Majster v karosárskej dielni
SK NACE Rev.2: Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Majster v autoopravárenstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
manažment pre majstrov
( )
4
personálny manažment
(personálny manažment v rozsahu riadenia podriadených, zadávania úloh a spolutvorby kritérií pri prijímaní nových zamestnancov.)
4
etika (morálka)
(Stotožnenie sa s etickým a morálnym kódexom spoločnosti.)
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
( )
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
(Vytváranie podkladov na mzdové ohodnotenie v závislosti od výkonu jednotlivých pracovníkov.)
4
manažment kvality
( )
4
postupy prijímania zákaziek
(Poznatky o obsluhe a vedení DMS systému (systém na správu dokumentov - Document Management System) a kalkulačného softvéru.)
4
logistika
(V rozsahu zabezpečenia náhradných dielov a materiálu pre karosársku a lakovnícku dielňu, spolupráca so skladom a servisným poradcom pri objednávaní tovaru.)
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
(Konštrukcia vozidiel z hľadiska bezpečnosti a originality vozidiel.)
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Správny výber osobných ochranných pomôcok a ich životnosti.)
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
softvéry pre odborné aplikácie
(Obsluha PC a jeho základného softvérového vybavenia, tabuľkový kalkulátor, textový editor, kalkulačný program, DMS softvér(systém na správu dokumentov - Document Management System).)
3
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
( )
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
3
tovaroznalectvo motorových vozidiel
( )
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
(Poznatky o obsluhe a vedení DMS systému (systém na správu dokumentov - Document Management System) a kalkulačného softvéru.)
4
spôsoby nakladania s odpadmi
(Nakladanie s odpadmi v zmysle schváleného odpadového hospodárstva spoločnosti. Poznať druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie)
4
technológia povrchových úprav kovov
(Najmä karosérií motorových vozidiel.)
3
technológia autoklampiarstva, karosárstva
4
technológia aplikácie náterovej hmoty
(Najmä tmelenie, základovanie, aplikácia krycích lakov.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v servise vozidiel
(Uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v karosárskej a lakovníckej dielni.)
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a kolíznych situácií v prevádzke karosárskej a lakovníckej dielne
4
vedenie evidencie a agendy dielne vozidiel
(Štatistika realizovaných zákaziek, reklamácií, vedenie plánovacej tabuľky, evidencia vykonaných normohodín pracovníkov, evidencia objednávok náhradných dielov a materiálu. Evidencia revízií zariadení a školení zamestnancov.)
4
koordinácia činnosti pracovníkov autokarosárskej dielne
(Vedenie plánovacieho kalendára.)
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii karosérií
(Najmä normy pre postupy, materiály a práca s technickou dokumentáciou karosérií, jednotlivých dielov, ich napojenia a licovania)
3
voľba postupu práce, pomôcok, materiálu a dielov na vykonávanie opráv, montáže a demontáže karosérií a ich častí
3
zabezpečovanie povinných školení a oprávnení na špeciálne činnosti, napr. zváranie, elektroinštalácia
(Napríklad zváranie, elektroinštalácia, obsluha zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení.)
4
zostavovanie podkladov pre účtovanie a kalkulácie v autokarosárskej dielni
(Zber a sumarizácia vydaného tovaru a materiálu na zákazku.)
4
kontrola geometrie karosérií a skríň vozidiel po opravách
4
obsluha zdvíhacích zariadení
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení karosárskej a lakovníckej dielne.
(Nastavovanie parametrov a údržba striekacej kabíny, systému stlačeného vzduchu, odsávania brúsneho prachu, vzduchotechnických zariadení, plynových zariadení, zdvíhacích zariadení, zváracích, meracích a diagnostických zariadení.)
4
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
(Zabezpečenie predpísaných kalibrácií nástrojov, prístrojov a zariadení v zmysle metrologického poriadku.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
vedenie evidencie pracovnej činnosti zamestnancov v autoservise
(Evidencia vykonaných normohodín.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE