NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Náborový konzultant


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5426

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Náborár, Recruiter

Charakteristika
Náborový konzultant pripravuje a zabezpečuje nábor a výber zamestnancov na voľné pracovné miesta podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľa.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3333 - Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
SK ISCO-08: 3333007 - Náborový konzultant
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti personalistiky

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy a postupy výberu zamestnancov
(Výberový rozhovor, assessment center, benchmarking, skúšobný dotazník, analýza dokumentácie (osvedčenia, odporúčania, lekárske posudky), skúšky odbornej, pracovnej spôsobilosti, psychologická diagnostika - psychologický test a pod. )
4
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
psychológia práce
3
kategorizácia prác
(Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).)
4
zásady správneho telefonovania
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
(Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.)
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
4
druhy pohovorov
(Kompetenčný, prípadový, behaviorálny, skupinový, panelový, telefonický a pod.)
4
atribúty úspešného zvládania pohovoru
(Správanie sa na pohovore, životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list a ich náležitosti.)
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
metódy získavania zamestnancov
4
zdroje získavania zamestnancov
4
faktory ovplyvňujúce proces získavania a výberu zamestnancov
4
druhy inzerátov a ich náležitosti
(Inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, vývesky na tabuliach, prostredníctvom úradu práce, využitie vlastnej evidencie a pod.)
4
postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
4
druhy pracovných portálov
4
interný informačný systém na evidenciu kandidátov na výberové konania
4
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
(Náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).)
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
(Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
organizácia a vedenie adaptačných školení
4
poskytovanie poradenstva pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
4

Návrhy na doplnenie: EKR
identifikácia ľudských zdrojov v organizácii a plánovanie náboru nových zamestnancov
(Vyhodnotenie analýzy a určenie východísk pre plánovanie.)
4
spolupráca s manažérmi organizácie pri definovaní požiadaviek na kandidátov na voľné pracovné miesta
(Analýza – podrobný rozbor pracovného miesta (názov pracovného miesta, náplň práce, povinnosti, väzby medzi nadriadenými a podriadenými pracovníkmi, používanie strojov, prístrojov, zariadení, minimálne kvalifikácie a pod.).)
4
vypracovávanie pracovných inzerátov s cieľom nájsť vhodného kandidáta
4
monitoring kandidátov na voľné pracovné miesto prostredníctvom pracovných portálov
4
zhromažďovanie a selekcia prijatých životopisov na pracovné miesto
(Porovnávanie kandidátov s požiadavkami zamestnávateľa.)
4
plánovanie pracovných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
4
vypracovávanie hodnotiacich správ o kandidátoch pred výberovým procesom
4
komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu
4
vedenie osobných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
(Pohovor, testovanie jazykových schopností, prípadne odborných predpokladov na výkon zamestnania.)
4
spracovávanie výsledkov výberového konania
4
príprava podkladov k zabezpečeniu personálnej a mzdovej agendy
4
príprava dokumentácie súvisiacej s procesom náboru, výberu a prijímania nových zamestnancov
(Spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončeného pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu a príprava na archiváciu.)
4
vedenie evidencie v oblasti náboru zamestnancov
(Spracovávanie databáz potenciálnych kandidátov, evidencia prijatých životopisov, žiadostí o prijatie do zamestnania, osobnostných dotazníkov, doklady o vzdelaní, absolventskej praxi, referencie a pod.)
4
účasť na veľtrhoch práce s cieľom nájsť vhodného kandidáta
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE