NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista odmeňovania a benefitov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Compensation and Benefits Specialist, Expert mzdovej politiky, Reward Specialist, Social Policy and Benefits

Charakteristika
Špecialista odmeňovania a benefitov skúma, analyzuje a vyvíja modifikácie programov odmeňovania a benefitov s cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie. Navrhuje mzdový systém a interné normy v oblasti odmeňovania a benefitov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08: 2423004 - Špecialista odmeňovania a benefitov
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
(Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.)
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
6
andragogika
6
kategorizácia prác
6
plánovanie ľudských zdrojov v projekte
6
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
(Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.)
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
(Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centre, hodnotiaci rozhovor a pod.)
6
formy odmeňovania
6
normovanie práce
6
personálny manažment
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
(V oblasti odmeňovania a benefitov.)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
systémy odmeňovania
(Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.)
6

Návrhy na doplnenie EKR
zásady odmeňovania
(Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, náročnosť práce a pod.)
6
druhy benefitov
(Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
(Tvorba prognóz, analýz, krátkodobých a dlhodobých koncepcií mzdového vývoja. Vypracovávanie koncepcie vývoja miezd, odmien a zamestnaneckých výhod.)
6
vedenie personálnych evidencií
(Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov o ich odmeňovaní a motivácii.)
6

Návrhy na doplnenie: EKR
spolupráca pri zavádzaní a riadení systému odmeňovania a benefitov zamestnancov
(Aplikácia mzdových zásad a predpisov na podmienky organizácie. )
6
spolupráca pri zavádzaní hodnotenia výkonnosti zamestnancov
(Spolupodieľanie sa na objektívnom hodnotení pracovných miest, tvorbe systému bonusov a pod. Spracovanie odborných stanovísk vo veci prehodnotenia tarifného zatriedenia pracovných činností, tvorby a rušenia pracovných miest a poskytovania jednotlivých mzdových príplatkov.)
6
zabezpečovanie sociálnej politiky organizácie
(Spolupráca pri koordinácii a konkretizácii sociálneho programu zamestnancov napr. stravovanie, ubytovanie, doprava, sociálne výhody a pod.)
6
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
(Napr. pri spracovávaní mzdových dokladov, realizácii a zmenách automatizovaného systému spracovania miezd, vydávania listov pracovných miest, čerpaní sociálneho fondu a pod.)
6
skúmanie, analýza a vývoj modifikácie programov odmeňovania a benefitov
(S cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie.)
6
analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
(Tvora administratívnych postupov s cieľom monitorovať a znižovať náklady a zlepšovať realizáciu programov.)
6
práca s databázovým systémom
(Evidencia štruktúry zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie.)
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE