NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5415

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Mzdový manažér, Vedúci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov komplexne zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania v organizácii. Zabezpečuje aplikáciu zákonných predpisov v oblasti odmeňovania, usmerňuje vypracovávanie pravidiel poskytovania prémií, mzdových zvýhodnení a zabezpečuje proces realizácie mimoriadnych foriem mzdy, odmien a podielov zo zisku spoločnosti.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Komplexne zabezpečuje úlohy v oblasti poskytovania zamestnaneckých výhod a benefitov. Metodicky riadi analytickú a plánovaciu činnosť v oblasti starostlivosti o zamestnancov a poskytuje poradenskú činnosť zamestnancom v sociálnej oblasti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08: 1212003 - Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér ľudských zdrojov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
finančný manažment
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
(Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.)
7
metódy kolektívneho vyjednávania
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
andragogika
7
kategorizácia prác
7
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
(Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.)
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
(Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centre, hodnotiaci rozhovor a pod.)
7
formy odmeňovania
7
normovanie práce
7
personálny manažment
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
(V oblasti odmeňovania a benefitov.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
postupy a metódy vedenia porád
7
manažment pre stredných manažérov
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7

Návrhy na doplnenie EKR
zásady odmeňovania
(Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, namáhavosť práce a pod.)
7
systémy odmeňovania
(Systémy odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.)
7
druhy benefitov
(Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.)
7
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
5
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
7
kontrola dodržiavania interných mzdových predpisov
(Tvorba a aktualizácia interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania na základe všeobecne platných predpisov a organizačných špecifík.)
7
aplikácia všeobecných mzdových zásad a predpisov na konkrétne podmienky organizácie
7
aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie
(Aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vedenie tímu špecialistov v oblasti odmeňovania a benefitov
7
vyvíjanie a riadenie zavádzania programov odmeňovania v organizácii
(Navrhovanie a tvorba systému odmeňovania a benefitov zamestnancov v organizácii (napr. zásady mzdovej politiky, motivačné programy, bonusové systémy, systémy založené na akciách a iné špeciálne systémy odmeňovania pre jednotlivé skupiny zamestnancov).)
7
koordinácia procesu zavádzania a riadenia systému odmeňovania zamestnancov
(Dohľad nad objektívnosťou hodnotenia pracovných miest, tvorbou systému bonusov a pod.)
7
príprava rozpočtov a štatistík v oblasti odmeňovania zamestnancov
7
spravovanie sociálneho fondu organizácie
(Vrátane tvorby systému flexibilných zamestnaneckých výhod a pod.)
7
koordinácia prepojenia hodnotenia výkonnosti zamestnancov na systém odmeňovania
7
sledovanie efektívnosti programov odmeňovania
(Odporúčanie zmien s cieľom zabezpečenia zníženia nákladov a efektívnejšej administratívy.)
7
vedenie personálnej evidencie
(Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie a motivovanie.)
7
účasť na vyjednávaní s poisťovňami a finančnými spoločnosťami
(Napr. o podmienkach programov pripoistenia a ďalších finančných produktoch a pod. )
7
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
7
práca s databázovým systémom
(Evidencia štruktúry zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie.)
7
spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov
7
sledovanie konkurenčných trendov v odmeňovaní, vrátane vyhodnocovania alternatív a nákladov
7
metodické riadenie analytickej a plánovacej činnosti v oblasti starostlivosti o zamestnancov
7
poradenstvo pre zamestnancov v sociálnej oblasti
7
kontrola v oblasti BOZP a PO
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE