NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Prevádzkový technik elektroúdržby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5393

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Elektromontér , Prevádzkový elektrikár

Charakteristika
Prevádzkový technik elektroúdržby analyzuje poruchovosť elektrických zariadení, navrhuje opatrenia na jej zníženie, vykonáva technický dohľad pri prácach na elektrických zariadeniach, odstraňuje poruchové stavy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Prevádzkový technik elektroúdržby zabezpečuje zber technických dát. Vyhodnocuje stav zariadenia, navrhuje opatrenia a predkladá návrhy na inštaláciu, údržbu a opravy elektrických rozvodov, strojov a prístrojov a súvisiacich zariadení v prevádzkach. Zúčastňuje sa na odovzdávaní a preberaní elektrických zariadení po rekonštrukcii, oprave a pri výstavbe nových elektrických zariadení . Preberá do prevádzky nové, opravované, resp. rekonštruované zariadenia, zabezpečuje odborné prehliadky a revízie elektrotechnických zariadení. Objednáva materiál na plánované činnosti v údržbe. Zabezpečuje a koordinuje odstraňovanie mimoriadnych poruchových stavov na elektrickom zariadení v prevádzke. Navrhuje špeciálne meranie elektrických parametrov na zariadeniach na základe vlastných kontrolných meraní. Sleduje a aktualizuje prevádzkovú dokumentáciu elektrických zariadení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 1 rok

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

Poznámka:
- do 1 000 V: 1 rok.

Klasifikácie
ISCO-08: 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08: 3113003 - Prevádzkový technik elektroúdržby
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
elektrotechnika
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
4
metódy a postupy kontroly v energetike
4
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
4
elektrické siete
4
metódy hodnotenia spotreby energie a riadenie tejto spotreby
4
elektrické stroje a prístroje
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
4
zásady prevádzkovej kontroly
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
4
uvádzanie hotových výrobkov do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov elektrotechnických alebo elektronických zariadení, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
4
riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení
4
koordinácia prípravy zariadení do opravy a ich inštalácie do prevádzky po oprave
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
dodržiavanie predpisov súvisiacich s montážou a údržbou elektrických zariadení
4
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
4

Návrhy na doplnenie: EKR
diagnostika porúch elektrických zariadení
4
pripojovanie, opravy a údržba elektrických prístrojov, strojov a zariadení
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
samostatné navrhovanie technických riešení na zníženie poruchovosti
4
vypracovanie postupu montáže alebo opravy elektrického zariadenia s predbežnou cenovou kalkuláciou
4
meranie elektrických veličín na zariadení s určením správnej metódy a postupu merania
4
plánovanie a príprava odborných prehliadok, revízií a údržby elektrických zariadení v rámci ich prevádzky
4
zabezpečovanie nákupu a dodávok strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov pre prevádzkovú údržbu
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie elektrických zariadení
4
vyhodnocovanie stavu elektrických zariadení a predkladanie návrhov na inštaláciu, údržbu a opravy elektrických rozvodov, strojov a prístrojov
4
navrhovanie špeciálnych meraní elektrických parametrov na elektrických zariadeniach
4
zabezpečovanie a koordinácia odstraňovania mimoriadnych poruchových stavov na elektrických zariadeniach v prevádzke
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE