NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Buyer, Material Management Officer/Specialist, Materiálový asistent, Purchaser, Referent obstarávania, Referent zásobovania

Charakteristika
Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie obstaráva pre organizáciu rôzny tovar, materiál a služby formou zmluvy alebo na objednávku v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene. Realizuje výber a hodnotenie cenových ponúk, dodávateľov, vyjednáva a dohaduje zmluvné podmienky. Zodpovedá za skladové zásoby, ich výšku a hodnotu a udržuje ich stav na optimálnej úrovni.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3323 - Nákupcovia
SK ISCO-08: 3323001 - Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Obchodný sprostredkovateľ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
( Obchodný zákonník. )
4
postupy prieskumu trhu
( Finančná analýza dodávateľov. )
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
( Zmluvné záväzkové vzťahy. )
4
obchodné vyjednávanie
4
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
4
tovaroznalectvo
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
(Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
4
spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu
4
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
4
výber a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb
4
komunikácia s internými žiadateľmi a odbornými útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb
4
vedenie a správa databázy dodávateľov
4
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok, vybavovanie reklamácií
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov pre účtovnú evidenciu
4
analýza potrieb, požiadaviek na nákup a analýza čerpania za pridelenú komoditu
4
vypracovávanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
4
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
4
monitoring trhu a aktuálnych trendov v rámci pridelených komodít
4
posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
(Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod. )
4
príprava podkladov do výberových konaní
(Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy. )
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE