NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Destination Management Specialist, Špecialista na destinačný manažment, Špecialista na marketingovú stratégiu a rozvoj CR, Špecialista na strategický rozvoj a branding destinácie CR, Vedúci oddelenia strategického rozvoja a propagácie CR

Charakteristika
Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu zodpovedá za rozvoj destinácie cestovného ruchu, projektovú činnosť, prieskum trhu a štatistické zisťovanie. Zodpovedá aj za styk s verejnosťou a získavanie spätnej väzby za účelom tvorby stratégií a propagácie značky doma i vo svete v záujme popularizácie a zvýšenia návštevnosti danej destinácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08: 2422007 - Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
SK NACE Rev.2: Informačné služby
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista stratégie a rozvoja

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
motivovanie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
sprievodcovstvo cestovného ruchu
6
prevádzka cestovnej kancelárie
5
obchodné právo
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
6
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
(Schopnosť vytvoriť úspešnú city break destináciu.)
6
reklamné ciele a stratégie
7
edičná činnosť
6
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
6
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
7
manažment
6
anglický jazyk
(Štátnica z anglického jazyka, nakoľko materiály pre projekty sú spravidla v tomto jazyku.)
7
nešpecifikovaný cudzí jazyk
(Ďalší cudzí jazyk na komunikačnej úrovni.)
6
kulturológia
(Znalosť kultúrneho života, tradícií, kultúrno-spoločenských podujatí.)
6
ekonomická štatistika
(Využívanie ekonomickej štatistiky pri analýzach, plánoch a tvorbe koncepcií.)
6
projektový manažment
7
marketing
7
postupy prieskumu trhu
6
public relation
7
marketingová komunikácia
7
marketing v cestovnom ruchu
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
6
vedomosti o eú
(Právne normy z oblasti cestovného ruchu v rámci EÚ.)
6
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
6
problematika grantov a grantovej politiky
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie obstarávania pre interný/externý projekt
7
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
7
výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov komplexného interného/externého projektu
6
spracovanie zmlúv, podkladov na rokovania, porady a pod.
7
navrhovanie a tvorba koncepcie jednotlivých reklamných kampaní a propagačných akcií
7
spracovávanie návrhov možností čerpania finančných prostriedkov, resp. financovanie rozvoja regiónu z európskej únie v pôsobnosti samosprávneho úradu
7
spracovávanie podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti cestovného ruchu v pôsobnosti samosprávneho úradu
7
príprava a spracovanie podkladov na marketingový výskum
(Príprava dotazníkov, spracovanie formulárov a pod.)
7
spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia
7
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
7
vedenie predpísanej evidencie, prehľadov, zoznamov, protokolov, dokumentácie, agend a pod. v štátnej správe a samospráve
6
príprava podkladov na spracovanie návrhov koncepcií jednotlivých reklamných projektov, tvorbu mediálnych plánov, stratégií a analýz
7
príprava a kompletizácia podkladov na uzatváranie obchodných zmlúv, príp. na rokovanie s obchodnými partnermi
6
príprava podkladov na rokovania so zákazníkmi, na tvorbu návrhov nových reklamných kampaní, na tvorbu plánov akvizičných činností a pod.
7
spracovávanie cenových kalkulácií poskytovaných služieb
6
vyhodnocovanie výsledkov činnosti organizácie (vrátane vyhodnocovania štatistík)
7
spracovávanie údajov zistených pri marketingovom výskume
7
vyhodnocovanie názorov verejnosti na činnosť organizácie alebo úradu
(Vedenie štatistík, prehľadov a pod.)
7
príprava návrhu príslušných strategických rozhodnutí
7
spracovanie mediálnej politiky a marketingovej stratégie podniku
7
zostavovanie strategicko-taktických a operatívnych plánov marketingových opatrení a stanovovanie postupov marketingového výskumu
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
6
zabezpečovanie a organizácia reklamných a propagačných akcií
7
príprava seminárov, školení, workshopov a konferencií
7
monitoring webových stránok (napr. inštitúcií eú)
(Oblasť cestovného ruchu a inštitúcií EÚ.)
7
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
7
riadenie komunikácie v internom/externom projekte
7
zabezpečovanie propagačných a reklamných predmetov a ich distribúcia
(Zabezpečenie prezentačných reklamných predmetov, distribúcia propagačných materiálov a vedenie skladovej evidencie propagačných materiálov a prezentačných predmetov.)
6
monitoring webových stránok
6
propagačné články, spolupráca s médiami
7
vedenie skladového hospodárstva
6
riadenie kvality interného/externého projektu
7
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
7
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia