NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Porážač, vykosťovač


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5119

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Mäsiar, Pracovník porážky a rozrábky

Charakteristika
Porážač, vykosťovač sa podieľa na porážke jatočných zvierat, ich príprave na delenie a ďalšie spracovanie rozrábaním, kostením, špeciálnou úpravou na predaj a na výrobu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    Špecifikácia:
    Osvedčenie je potrebné iba v prípade, ak zamestnanec nemá výučný list.


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08: 7511001 - Porážač, vykosťovač
SK NACE Rev.2: Výroba potravín
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Mäsiar, údenár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
welfare zvierat
(Pracovník vykonávajúci porážku ako i pracovníci pred porážkou musia v súlade s Nariadením rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, mať základné vedomosti i z oblasti pohody zvierat. Je nevyhnutné poznať stavbu tela jatočných zvierat s tým súvisí welfare - humánne zaobchádanie so zvieratami.)
2
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
2
technológia a technika spracovania mäsa
2
biológia jatočných zvierat
2
hygiena potravín
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
odber vzoriek pri spracovávaní mäsa a zmyslové posudzovanie ich kvality
2
preprava zvierat na porážku, ustajnenie a ich prísun k linke na spracovanie
2
obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
2
príprava surovín na výrobu mäsa
2
polenie a konečná úprava jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat
2
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
2
zaobchádzanie s jatočným odpadom a jeho likvidácia
2
ošetrenie a skladovanie jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat a jatočných produktov
2
delenie, porciovanie a vykosťovanie mäsa a zveriny
2
triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, drobkov a pod.
2
omračovanie a odkrvovanie zvierat/hydiny
2
Odber vzoriek mäsa
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia