NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5118

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Koordinátor v potravinárskej výrobe

Charakteristika
Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe organizuje a koordinuje všetky činnosti pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby vo zverenej časti potravinárskej výroby v zmysle dosiahnutia objemových a kvalitatívnych cieľov výroby pri rešpektovaní bezpečnostných a hygienických noriem. Zabezpečuje plynulý chod zvereného úseku a koordináciu s oblasťami, ktoré s ním súvisia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122001 - Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba potravín
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Technik potravinárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
tímová práca Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia potravinárskej výroby
(Vrátane krmivárskej výroby.)
5
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
5
krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
5
hygiena potravín
5
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
4
doplnkové látky, kŕmne suroviny a ich skladovanie
5
potravinárska a krmivárska chémia
5
metódy analýzy krmív
4
zásady BOZP a PO
5
konzervárenská technológia
5
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
stanovovanie akostných požiadaviek na výrobnú surovinu v prípade nahradenia v závislosti od druhu potravinárskej výroby
4
spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
5
orientácia v normách kvality v potravinárstve
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
5
navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve
5
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby
5
spracovanie pokladov pre odmeňovanie pracovníkov v potravinárskej výrobe
5
meranie spotreby práce v potravinárskej výrobe
5
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
5
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
5
vedenie prevádzkovej evidencie v potravinárskej a krmivárskej výrobe
5
stanovovanie priebehu a väzieb výrobných činností pracovísk pri spracovaní surovín v potravinárskej výrobe
5
rozbory spotreby práce a plnenia normatívov v potravinárskej výrobe
5
kontrola plnenia operatívnych plánov potravinárskej výroby
5
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
5
zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
5
vypracovávanie výpočtov a ďalších podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby
5
stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu
(Jedná sa aj o obalový materiál.)
5
zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
5
riadenie implementácie štandardov v potravinárskej výrobe
5
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia