NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496781

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Technický pracovník krízového dispečingu

Charakteristika
Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách riadi činnosti pri odstraňovaní porúch a havárií na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch. Vedie dokumentáciu o hlásení porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti a mimoriadnych udalostiach od verejnosti. Zabezpečuje a podáva informácie a koordinuje činnosť príslušných útvarov a zložiek v súvislosti s výrobou a distribúciou vody, s odvádzaním a čistením odpadových vôd.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Organizuje výjazdy pohotovostnej poruchovej služby, identifikáciu a lokalizáciu porúch, ich odstraňovanie a znovuuvedenie vodovodných a kanalizačných sietí do prevádzky. V prípade potreby zabezpečuje náhradné zásobovanie pitnou vodou, resp. náhradné odvádzanie odpadových vôd. Eviduje, sumarizuje a analyzuje všetky poruchové, havarijné a mimoriadne stavy na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch a zariadeniach. Zabezpečuje aktivity a realizuje úlohy povodňových plánov, plánov civilnej ochrany a plánov pre činnosti subjektu hospodárskej mobilizácie. Plní úlohy v systéme ochrany podnikových aktivít s dôrazom na ochranu osôb a majetku spoločnosti, ochranu finančného, technického a technologického kapitálu, ochranu informácií marketingového a obchodného charakteru, ochranu informačných systémov, informačných technológií a know-how spoločnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08: 3132006 - Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
rozhodovanie Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
4
systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
(V rámci prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
3
princípy riadenia prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií
4
zásady a postupy dispečerského riadenia objektov a zariadení
(Verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
3
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí vo vodnom hospodárstve
(Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
4
zásady a predpisy na riešenie povodní
(Povodňové plány prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
4
krízový manažment
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
4
štátna správa hmotných rezerv
4
štátna správa v oblasti civilnej ochrany
3
metódy a princípy civilnej obrany
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
3
technická dokumentácia vo vodárenstve
(Technická dokumentácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
prevádzkové poriadky vodných stavieb
(Prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
4
informačné systémy vo vodnom hospodárstve
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
(Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií (organizovanie výjazdov pohotovostnej poruchovej služby, zabezpečovanie náhradného zásobovania pitnou vodou, resp. náhradného odvádzania odpadových vôd a pod.).)
4
podávanie informácií o vzniknutých poruchách a výlukách dodávky pitnej vody, vrátane odovzdávania informácií príslušným vedúcim
(V rozsahu podľa interných smerníc.)
4
posudzovanie a rozbor krízových situácií
(Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
4
spracovanie prevádzkovej dokumentácie
(Vedenie dokumentácie o hlásených poruchách a mimoriadnych udalostiach pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Evidovanie, sumarizácia a analýza všetkých poruchových, havarijných a mimoriadnych stavov na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch a zariadeniach.)
4
kontrola dodržiavania manipulačných a prevádzkových poriadkov, povodňových plánov a poriadkov plavebnej bezpečnosti
4
zostavovanie povodňových plánov
(Participácia na tvorbe a aktualizácii povodňových plánov.)
4
strážna služba vo vodohospodárskych zariadeniach a pri protipovodňovej prevencii
4
poradenská činnosť zákazníkom v oblasti vodovodných a kanalizačných prípojok, merania spotreby vody a fakturácie
3
evidencia hydrometeorologických údajov
(Pre potreby plnenia úloh povodňových plánov.)
3
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
(Súvisiacich s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
4
orientácia v technickej dokumentácii vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Návrhy na doplnenie: EKR
koordinácia činností jednotlivých subjektov vo vodárenstve
(Koordinácia činností príslušných zložiek (interných aj externých) v súvislosti s výrobou a distribúciou vody, s odvádzaním a čistením odpadových vôd. Koordinácia činností a spolupráce s vodárenskými prevádzkami a strediskami pri riešení porúch vodovodných sietí a pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE