NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496774

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci zabezpečovania, uchovávania, distribúcie a výdaja zdravotníckych pomôcok.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú zdravotnícku prax v nemocničnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 3213 - Farmaceutickí laboranti
SK ISCO-08: 3213006 - Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Farmaceutický laborant

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
prezentovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
zdravotnícka etika
(princípy zdravotníckej etiky)
4

Návrhy na doplnenie EKR
sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
4
princípy rozdelenia zdravotníckych pomôcok a ich špecifikácia
(základný sortiment certifikovaných zdravotníckych pomôcok, ich členenie, vlastnosti, určenie a spôsob používania)
4
pravidlá skladovania jednotlivých zdravotníckych pomôcok
(podmienky uchovávania zdravotníckych pomôcok - teplota, vlhkosť a pod.)
4
špecifiká technológie prípravy vybraných zdravotníckych pomôcok
4
princípy, metódy a postupy poskytovania odborných informácií pri výdaji zdravotníckych pomôcok, o manipulácii so zdravotníckymi pomôckami
4
princípy a postupy práce s databázou zdravotníckych pomôcok pri ich objednávaní a príjme na sklad
4
princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lekárenstve a pri výdaji zdravotníckych pomôcok
4
ekonomika v lekárenstve
(ekonomická stránka výdaja zdravotníckych pomôcok -finančné limity zdravotných poisťovní a pod.)
4
princípy vedenia inventúry a inventúrnych záznamov
4
princípy profesionálnej komunikácie
(komunikácia s klientmi a s dodávateľskými firmami)
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(legislatíva usmerňujúca liekovú politiku, zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami, prevádzku nemocničných lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok; legislatíva súvisiaca s predpisovaním a vydávaním zdravotníckych pomôcok - štruktúru lekárskeho poukazu)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
(dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov vo výdajni zdravotníckych pomôcok)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
výdaj a správna manipulácia so zdravotníckymi pomôckami
4
poskytovanie odborných informácií klientom pri výdaji zdravotníckych pomôcok a o manipulácii s nimi
4
spolupráca pri objednávaní zdravotníckych pomôcok a pri ich preberaní do skladu
4
vedenie inventúry a inventúrnych záznamov vo výdajni zdravotníckych pomôcok
4
kontrola pomôcok vo výdajni zdravotníckych pomôcok
(kontrola expirácií zdravotníckych pomôcok v sklade, postup pri likvidácii preexpirovaných zdravotníckych pomôcok)
4
práca s lekárskym poukazom vo výdajni zdravotníckych pomôcok
(spolupráca pri príprave zdravotníckych pomôcok pre pacienta na základe lekárskeho poukazu)
4
práca s informačnou technikou a databázovým programom vo výdajni zdravotníckych pomôcok
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany vo výdajni zdravotníckych pomôcok
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE