NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Optometrista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496773

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Optometrista vykonáva špecializované činnosti v oblasti očnej optiky a optometrie v očnej optike, ako napr. posudzovanie a návrh okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení refrakcie; subjektívne stanovenie refrakcie a vymeriavanie potrebných parametrov na zhotovenie okuliarovej korekcie a aplikáciu kontaktných šošoviek; zisťovanie videnia a farbocitu u vodičov a zamestnancov v doprave; meranie rovnováhy a binokulárnych funkcií. Optometrista kontroluje a preskúšava používané očné pomôcky, prispôsobuje ich, vykonáva úpravy, drobné opravy a merania súvisiace s predpisovaním korekčných pomôcok. Optometrista využíva na screening a stanovenie subjektívnej refrakcie výlučne pre oko bezkontaktné meracie techniky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z.z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík.

  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Právne predpisy:
  • Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 1750 hodín.


Klasifikácie
ISCO-08: 2267 - Špecialisti v optometrii
SK ISCO-08: 2267000 - Špecialista v optometrii
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 5
SKKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Optometrista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
prezentovanie Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
psychológia
(špecifiká psychologického prístupu k zákazníkovi očnej optiky s ohľadom na jednotlivé vekové skupiny, sociálne aspekty a pod.)
5

Návrhy na doplnenie EKR
anatómia, fyziológia a patológia zrakového orgánu a adnex
(stavba oka a zrakovej dráhy, funkcia zraku; kvalita videnia, farebné videnie, adaptácia, akomodácia, konvergencia; biofyzika a biochémia procesu videnia a pod.)
5
opticko-fyzikálna podstata optometrie
5
refrakcie a refrakčné chyby oka
5
princípy, metódy, testy merania refrakcie a postupy korekcie
5
oftalmológia
(základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri ochoreniach a úrazoch oka, adnex a okohybných orgánov; bakteriológia, virológia a parazitológia v oftalmológii a pod.)
5
princípy, metódy a postupy starostlivosti o zrak, videnie a hygiena zraku
5
princípy, metódy a postupy zhotovovania korekčných očných pomôcok
5
princípy aplikácie kontaktných šošoviek
5
prístrojové a materiálno technické vybavenie očnej optiky
5
technologické postupy v očnej optike
5
materiály používané v očnej optike
5
ekonomika, účtovníctvo, administratíva, marketing a manažment očnej optiky
(pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu očnej optiky)
5
princípy, metódy a postupy hodnotenia kvality v očnej optike
(ukazovatele kvality, špecifiká činností optometristu pri zabezpečení kvality v očnej optike, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovaných služieb, normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality)
5
etika v práci optometristu
5
techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom v očnej optike
5
postupy edukácie zákazníka o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
práca s informačnou technikou
(práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom očnej optiky)
5
dodržiavanie hygienických predpisov v očnej optike
5

Návrhy na doplnenie: EKR
spolupráca s oftalmológom pri zhotovovaní korekčných očných pomôcok
5
zisťovanie refrakcie, subjektívne stanovenie refrakcie a vymeriavanie potrebných parametrov na zhotovenie korekcie
5
zhotovovanie korekčných očných pomôcok a aplikácia kontaktných šošoviek
(zhotovovanie a oprava korekčných očných pomôcok podľa lekárskeho predpisu, alebo po objektívnom zistení a subjektívnom stanovení refrakcie a vymeriavaní potrebných parametrov pre zhotovenie okuliarovej korekcie a aplikáciu kontaktných šošoviek, riešenie problému očnej korekcie a poznanie jeho dôsledkov)
5
manipulácia s pomôckami a špeciálnou prístrojovou technikou
(práca s prístrojmi, ktoré slúžia na určenie objektívnej refrakcie, správne zaobchádzanie a udržiavanie špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok pri zhotovovaní korekčných a liečebných pomôcok v očnej optike, preventívna údržba)
5
hodnotenie a zabezpečovanie kvality poskytovaných služieb v očnej optike
5
poskytovanie odborných informácií a edukácia zákazníka očnej optiky
(poskytovanie odborných informácií o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku)
5
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zariadeniach očnej optiky
5
spracovávanie administratívnych činností v očnej optike
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE