NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Chovateľ ošípaných


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496680

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Chovateľ odstavčiat, Chovateľ prasiat, Chovateľ prasníc

Charakteristika
Chovateľ ošípaných sa stará a chová ošípané v konkrétnych chovoch. Zabezpečuje kŕmenie, napájanie a kontrolu zdravého rastu zvierat tak, aby sa dosiahol požadovaný chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za nastavenie správnej výživy, kvalitu krmív, správnu plemenitbu a reprodukciu ošípaných.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 6121 - Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
SK ISCO-08: 6121002 - Chovateľ ošípaných
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
etológia
(Ošípaných.)
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
(V chove ošípaných.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
ochorenia ošípaných
(Vrátane chorôb prenosných na človeka.)
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
(V chove ošípaných.)
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
(Močovka, hnojovica.)
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
welfare zvierat
(Dobré životné podmienky pre chov ošípaných.)
4
zootechnika
4

Návrhy na doplnenie EKR
reprodukcia ošípaných
4
techniky chovu a spôsoby odchovu ošípaných
4
výživa a kŕmenie ošípaných
4
zoohygiena a prevencia chorôb ošípaných
4
druhy stavieb pre ošípané
4
produkcia v živočíšnej výrobe
4
šľachtenie a plemenitba
(Základy plemenárskej práce a šľachtenia ošípaných.)
4
postupy evidencie chovu ošípaných
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
príprava a dávkovanie krmiva pre ošípané
4
kŕmenie a napájanie ošípaných
4
riadenie reprodukčného cyklu prasníc
4
asistencia pri insemináciách, pôrodoch a veterinárnych zákrokoch u ošípaných
4
obsluha mechanizačných prostriedkov v chove ošípaných
4
evidencia chovu a kategorizácia ošípaných
4
nakladanie s biologickým odpadom
(Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu, ekologická tvorba a údržba hnojiska.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
ošetrovanie ciciakov po narodení
4
ošetrovanie a starostlivosť o ošípané a ich čistenie
(Starostlivosť o ošípané pri presunoch a ošetrovaní, ich presun a tvorba skupín zvierat.)
4
zabezpečovanie podmienok pre pohodu, dobré zdravie, rast a úžitkovosť ošípaných
4
spolupráca s veterinárnym lekárom
4
komunikácia a orgánmi štátnej správy pre oblasť chovu ošípaných
4
starostlivosť o zdravie ošípaných
4
starostlivosť o choré ošípané podľa veterinárnych zásad
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE