NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496677

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii vykonáva špecializované činnosti v medicínskom odbore rádiológia. Spolupracuje pri liečebnej aplikácii ionizujúceho žiarenia pri rôznych chorobných stavoch, predovšetkým pri zhubných nádoroch s využitím poznatkov z rádiobiológie, rádiofyziky a radiačných techník.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 4 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú zdravotnícku prax najmenej 3 roky pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore radiačná onkológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.


Klasifikácie
ISCO-08: 3211 - Rádiologickí technici
SK ISCO-08: 3211003 - Rádiologický technik v radiačnej onkológii
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Rádiologický technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(anatómia s dôrazom na topografické a anatomické pomery)
6
klinické disciplíny
(základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach napr. vo všeobecnom lekárstve a klinickej onkológii s dôrazom na prevenciu, diagnostiku a lokalizáciu nádorov; na princípy chirurgickej liečby; chemoterapie; hormonoterapie; indikácie a kontraindikácie liečby žiarením u onkologických a neonkologických ochorení a pod.)
6
zdravotnícka štatistika
6
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
6
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky edukácie pacienta v súvislosti s diagnostickými a liečebnými postupmi v radiačnej onkológii)
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
(metódy a postupy vedenia dokumentácie na oddelení radiačnej onkológie, záznamové a archivačné techniky evidencie vyšetrení)
6

Návrhy na doplnenie EKR
klinická fyzika
6
rádiológia a rádiobiológia
6
radiačná hygiena s dôrazom na ochranu pred ionizujúcim žiarením
6
špeciálna prístrojová technika, konštrukčné riešenie
6
špeciálne radiačné techniky
6
brachyterapia
6
postupy prípravy ožarovacích pomôcok
6
postupy plánovania, dozimetrie a verifikácie v radiačnej onkológii
6
postupy kalibračného merania ožarovačov a ich kontrolná denzitometria
6
organizácia práce na oddelení radiačnej onkológie vo vzťahu k ostatným klinickým odborom
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
6

Návrhy na doplnenie: EKR
plánovanie rádioterapie na simulátore
(pri nádoroch hlavy a krku, gastrointestinálneho traktu, pľúc a mediastína, prsníka; gynekologických nádoroch, nádoroch genitourinárneho traktu, centrálnej nervovej sústavy; pri paliatívnej terapii)
6
aplikácia ožarovania na lineárnom urýchľovači, cobaltovom a céziovom ožarovači a na rtg. prístroji
(pri nádoroch hlavy a krku, gastrointestinálneho traktu, pľúc a mediastína, prsníka; gynekologických nádoroch, nádoroch genitourinárneho traktu, centrálnej nervovej sústavy; pri paliatívnej terapii)
6
aplikácia neonkologickej rádioterapie
6
spolupráca s lekárom pri výkonoch brachyterapie
(intersticiálnej, intrakavitárnej, intraluminálnej a povrchovej brachyterapie)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE