NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Klinický fyzik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496676

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Klinický fyzik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá využívaním fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

  • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
6 alebo viac rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve a povinnú jednoročnú odbornú zdravotnícku prax bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická fyzika, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08: 2111011 - Klinický fyzik
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Fyzik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy v klinickej onkológii, radiačnej onkológii, nukleárnej medicíne a pod.)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
(bioštatistika)
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická fyzika; princípy vykonávania onkologického výskumu v rámci nových liečebných a diagnostických techník zavádzania nových metód zabezpečovania kvality v zobrazovacích metódach, v rádioterapii a dozimetrii v spolupráci s IAEA, WHO, ESTRO a EFOMP)
7

Návrhy na doplnenie EKR
radiačná fyzika
7
matematické metódy v radiačnej fyzike
7
rádiobiológia, rádiochémia
7
klinická dozimetria konvenčných zväzkov
7
techniky a zariadenia na detekciu žiarenia
7
princípy, metódy a postupy dozimetrického merania vo fantóme a in-vivo
7
prístrojová technika v klinickej rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne
(liečebné a zobrazovacie zariadenia)
7
zásady využitia počítačových techník v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne
7
princípy ochrany pred nežiaducimi účinkami ionizujúceho žiarenia
(radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia rádioaktívneho odpadu, dozimetria pracovníkov)
7
princípy kontroly kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a pri ostatných zobrazovacích technikách
7
princípy kontroly kvality v rádioterapii, externej radiačnej terapii, brachyterapii, rádioterapii otvorenými zdrojmi žiarenia
7
princípy aplikácie klinickej rádiobiológie, modelovanie rádiobiologických účinkov rádioterapie
7
princípy plánovania liečby žiarením s použitím plánovacích systémov pre externú terapiu
7
rádioterapeutické techniky, verifikácia liečby, zabezpečenie kvality v rádioterapii
7
techniky a metódy brachyterapie, princípy plánovania liečby a výpočet dávky v brachyterapii, manažovanie kvality v brachyterapii
7
princípy rádioterapie otvorenými zdrojmi
7
princípy analýzy nepresností v rádioterapii, štatistické metódy
7
princípy spracovania a archivácia dokumentácie o využití fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
(radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov)
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
dozimetrické merania vo fantóme a in-vivo
7
plánovanie pre radiačnú liečbu u nenádorových ochorení
7
zhotovovanie ožarovacích plánov pre externú terapiu
7
aplikácie brachyterapie v spolupráci s lekárom
7
vyhodnotenie rádiobiologických účinkov
7
spracovanie vyšetrení pacientov v nukleárnej medicíne
7
spracovanie vyšetrení pacientov v ostatných zobrazovacích metódach
7
kontrola kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a pri ostatných zobrazovacích technikách
7
kontrola kvality v rádioterapii, externej radiačnej terapii, brachyterapii, rádioterapii otvorenými zdrojmi žiarenia
7
spracovanie a archivácia dokumentácie využitia fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
7
informovanie pacienta o základoch fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
7
konzultačná činnosť v oblasti využitia fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE