NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Údržbár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496674

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Opravár inštalačných zariadení, Pracovník údržby inštalačných zariadení, Správca inštalačných zariadení

Charakteristika
Údržbár sa stará o chod a riadnu prevádzku objektov a zariadení.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Údržbár udržuje budovy, objekty a zariadenia v prevádzkyschopnom stave, opravuje drobné poruchy na inštalačných zariadeniach. Údržbár vymieňa náhradné diely inštalačných zariadení, elektrických zariadení, vykonáva drobné opravy a rekonštrukcie súvisiace s údržbou a prevádzkyschopnosťou budov, objektov a zariadení. Môže sa starať o nákup materiálov, nástrojov a náradia potrebných na drobné opravy a rekonštrukcie objektov a technického zariadenia budov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 7)

  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08: 5153003 - Údržbár
SK NACE Rev.2: Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Správca objektov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
3
technológia montáže a opráv vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
3
technológia montáže a opráv armatúr
3
základné stavebné technológie
(Drobné opravy omietok, dlažieb, obkladov, napr. lepenie bezpečnostných pásikov na schody atď.)
3
natieračské a maliarske farby a ďalšie prostriedky
3
materiály pre stavebné izolácie (tepelné, proti vlhku, akustické)
3
technológia murárskych prác
3
technológia zasklievania
3
postupy pri sanáciách a opravách omietok
3

Návrhy na doplnenie EKR
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri údržbárskych prácach
3
zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
3
príprava súčiastok a vodičov na montáž (napr. odizolovanie a označovanie koncov vodičov, cínovanie koncov súčiastok a vodičov, navliekanie bužírok a izolačných korálikov a pod.)
3
zabezpečovanie pripojenia spotrebičov na rozvody vody a kanalizácie
3
opravy vnútorných rozvodov v budovách
3
opravy vnútorných rozvodov plynu v budovách
3
údržba a opravy vodovodných rozvodov a zariadení
3
menej náročné inštalatérske opravy
3
údržba a opravy kanalizačných rozvodov a zariadení
3
údržba a opravy zariadení vykurovacích sústav
3
ručné spracovávanie a strojové obrábanie inštalatérskych materiálov
3

Návrhy na doplnenie: EKR
výmena chybných častí elektroinštalácií
3
drobné opravy a rekonštrukčné murárske práce
(opravy dlažby, obkladov, omietok, podhľadov, sadrokartónu....)
3
drobné opravy a rekonštrukčné stolárske a tesárske práce
3
drobné opravy a rekonštrukčné maliarske práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE