NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496666

Garancia
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov vykonáva opravy meradiel v súlade s technologickým postupom s cieľom dosiahnuť po oprave meradiel predpísané metrologické kritériá.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Ide o opravy membránových, rotačných a turbínových meradiel a pod. s využitím elektronických diagnostických zariadení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)

  • zaškolenie od výrobcu príslušného meradla na montáž a opravy určených meradiel


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08: 7311002 - Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
SK NACE Rev.2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik presných prístrojov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
postupy overovania meradiel
(Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.)
3
konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
3
metódy konštrukcie plynomerov a spôsoby ich fungovania
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
3
technické normy v oblasti vodného hospodárstva
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
predpisy a technické normy v plynárenstve
3

Návrhy na doplnenie EKR
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v pri oprave vodomerov a plynomerov
3
meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
voľba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov určených na demontáž, údržbu, opravy a montáž meradiel
(Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.)
3
údržba a opravy meradiel
(Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.)
3
identifikácia poruchovosti meradiel
(Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.)
3
nastavenie a kontrola meradiel
(Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.)
3
voľba technologických postupov, nástrojov a zariadení v procese skúšania tesnosti meradiel
(Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.)
3
preverovanie kompletnosti meradiel pred ich odovzdaním do skúšobne
3
meranie a vyhodnocovanie funkčnosti meradiel
(Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.)
3
evidencia stavu meradiel
(Meradlá (membránové, rotačné a turbínové a pod.) na odber plynu a vody.)
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia