NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Výrobca a opravár hudobných nástrojov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Konštruktér hudobných nástrojov, Mechanik hudobných nástrojov, Pracovník opráv hudobných nástrojov, Pracovník výroby hudobných nástrojov

Charakteristika
Výrobca a opravár hudobných nástrojov zabezpečuje výrobu, servis, bežnú údržbu a opravy hudobných nástrojov. Vyhotovuje hudobné nástroje a ich jednotlivé časti z materiálov ako napríklad drevo, koža, či kov. Tvaruje nástroje, montuje a demontuje súčasti hudobných nástrojov. Upravuje, nastavuje a ladí nástroje.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pri výkone zamestnania je potrebný výborný hudobný sluch.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 7312 - Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
SK ISCO-08: 7312001 - Výrobca a opravár hudobných nástrojov
SK NACE Rev.2: Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Iná výroba
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Opravár, ladič hudobných nástrojov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia spracovania kože
(jej povrchové úpravy)
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia strunových hudobných nástrojov
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia bicích hudobných nástrojov
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia dychových hudobných nástrojov
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania, ladenia klávesových hudobných nástrojov
4
ekonomika a riadenie výroby hudobných nástrojov
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
4
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
4
technologické postupy spracovania dreva
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
4
technológia obrábania kovov
4
technológia povrchových úprav kovov
4
technológia tvárnenia kovov
4
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
diagnostikovanie porúch strunových hudobných nástrojov
4
diagnostikovanie porúch klávesových hudobných nástrojov
4
opravy bicích hudobných nástrojov
4
tvarovanie súčastí dychových hudobných nástrojov
4
tvarovanie súčastí klávesových hudobných nástrojov
4
tvarovanie súčastí strunových hudobných nástrojov
4
tvarovanie súčastí bicích hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí bicích hudobných nástrojov
4
dekoratívne úpravy klávesových a strunových hudobných nástrojov
4
povrchové úpravy dychových hudobných nástrojov
4
dekoratívne úpravy dychových a bicích hudobných nástrojov
4
povrchové úpravy klávesových hudobných nástrojov
4
povrchové úpravy strunových hudobných nástrojov
4
povrchové úpravy bicích hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí atypických hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí dychových hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí klávesových hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí strunových hudobných nástrojov
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu dychových hudobných nástrojov
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu klávesových hudobných nástrojov
4
opravy dychových hudobných nástrojov
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu bicích hudobných nástrojov
4
opravy klávesových hudobných nástrojov
4
opravy strunových hudobných nástrojov
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu strunových hudobných nástrojov
4
diagnostikovanie porúch bicích hudobných nástrojov
4
diagnostikovanie porúch dychových hudobných nástrojov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE