NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Umelecký rezbár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Drevorezbár Rezbár Umelecký remeselník pracujúci s drevom

Charakteristika
Umelecký rezbár vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Umelecký rezbár spracúva materiál rezaním, hobľovaním, štiepaním, dlabaním, sústružením, vyrezávaním a inými technikami spracovania dreva a povrchového dokončovania výrobkov. Vytvára intarziu, úžitkové a dekoratívne predmety, vytvára voľné repliky slohových výrobkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08: 7317002 - Umelecký rezbár
SK NACE Rev.2: Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Rezbár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania dreva
3
rezbárske techniky
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
manipulácia s rezivom v piliarskej výrobe, jeho triedenie, označovanie, skladovanie, balenie, nakladanie a vykladanie
3
inštruktáže na získavanie, udržanie alebo znovuzískanie manuálnych zručností, pracovných návykov a pod.
3
povrchová úprava výrobkov z dreva morením, bielením, imitovaním, nanášaním tmelu, emailov a lakov
3
obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
3
povrchové úpravy rezbárskych slohových a dekoratívnych výrobkov z dreva vrúborezbou, lakovaním a vypaľovaním vzorov
3
ručné maľovanie drevených dekoratívnych a ozdobných výrobkov a drevenej bižutérie
3
ručné obrábanie drevených materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
3
obsluha drevorezbárskych strojov na sústruženie valcov, žrdí, kónických nôh, kužeľov, lepených cievok, jednoduchých aj zložitých profilovaných a vyberaných tvarov z ruky
3
voľba postupu a organizácie práce, vrátane výberu nástrojov a materiálov na zhotovovanie ručných výrobkov z dreva
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie umeleckých, slohových a dekoratívnych predmetov z dreva rezbárskymi technikami
3
rezbárske práce a opravy slohového nábytku, okien, dvier a interiérových prvkov podľa pôvodných vzorov alebo výtvarných návrhov
3
orientácia v technickej dokumentácii a výtvarných podkladoch na zhotovovanie umelecko-remeselných výrobkov z dreva
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE