NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Umelecký keramikár, hrnčiar


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Keramik Džbankár Keramikár prípravkár Odlievač keramiky Modelár keramiky Keramikár - ručná ľudová tvorba Kvalifikovaný výrobca keramiky Pracovník v keramikárskej výrobe Kvalifikovaný výrobca hrnčiarskych výrobkov Pracovník v hrnčiarskej výrobe H

Charakteristika
Umelecký keramikár, hrnčiar formuje na hrnčiarskom kruhu alebo na stroji úžitkové a ozdobné predmety zo sušenej a pálenej hliny, hlinené nádoby, keramický materiál a keramické umelecké predmety, ktoré následne suší, vypaľuje a zdobí.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08: 7314001 - Umelecký keramikár, hrnčiar
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Keramik (hrnčiar)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
osobnostný rozvoj Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia výroby a spracovania keramiky
3
druhy keramiky a ich vlastnosti
3
suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
3
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
3
technológia zhotovovania modelov a foriem pre keramické výrobky
3
maliarske a dekoračné techniky na keramiku
3
ekonomika a riadenie keramickej výroby
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania keramiky
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ručné tvarovanie výrobkov z keramiky
3
vytváranie keramických výrobkov liatím do foriem
3
písmomaliarske práce
(Nápisy, dekoratívne motívy.)
3
vytáčanie z voľnej ruky na hrnčiarskom kruhu
3
ručné zhotovovanie modelov pre zhotovovanie foriem na úžitkovú a figurálnu keramiku a ďalšie umelecko-remeselné keramické výrobky
3
ručné zhotovovanie sadrových foriem na úžitkovú a figurálnu keramiku a ďalšie umelecko-remeselné keramické výrobky
3
výroba vianočných ozdôb
3
povrchové úpravy umelecko-remeselných keramických výrobkov
3
samostatné spracovanie výtvarného zámeru na realizáciu nových vzorov umelecko-remeselnej úžitkovej a dekoratívnej keramiky
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE