NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik motocyklov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496623

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Mechanik jednostopových motorových vozidiel, Mechanik motocyklov, štvorkoliek, Motocyklový mechanik, Opravár motocyklov

Charakteristika
Mechanik motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanických častí motocyklov. Vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov výrobcu a podľa plánov údržby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Mechanik motocyklov pracuje s technickou dokumentáciou výrobcov motocyklov (vrátane quad a trojkoliek), vyhľadáva náhradné diely v katalógoch (v tlačenej a elektronickej forme). Pracuje s diagnostickými prístrojmi, servisnou technikou a špeciálnym náradím. Vykonáva pravidelnú servisnú kontrolu a údržbu hnacích agregátov, podvozkových systémov motocyklov s maximálnym dôrazom na precíznosť a čistotu. Vykonáva diagnostiku a opravy hnacích agregátov, prevodového a rozvodového ústrojenstva, kinetického reťazca, tlmičov pérovania, riadenia, brzdových sústav, podvozkových častí, zdrojových a štartovacích sústav motocyklov. Vykonáva meranie a nastavovanie geometrie motocyklov. Vykonáva kontrolu správnej činnosti jednotlivých agregátov po vykonanej oprave. Vykonáva montáž voliteľného príslušenstva (kufre, prídavné svetlá, nosiče atď.).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny A1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
SK ISCO-08: 7231004 - Mechanik a opravár motocyklov
SK NACE Rev.2: Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
diagnostické prístroje a meradlá
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
3
metódy vykonávania motorových skúšok
3
technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
3
zásady lícovacej sústavy iso
3
metódy ošetrovania a údržby motorov
3
technológia opráv a nastavovania motorov
3
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
3
motorový manažment
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
3
využívanie elektronickej pošty
3
softvéry pre odborné aplikácie
3
práca s dátami príslušného charakteru
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
2
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
2
zásady a postupy konštruovania z kovu
(Servis motorových vozidiel.)
3
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
(Servis motorových vozidiel.)
2
strojné mechanizmy
2
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
2
jednotlivé časti motorových vozidiel
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
2
technológia brúsenia
2
technológia vŕtania a vyvrtávania
2
technológia zvárania kovov
2
diagnostika motorových vozidiel
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
3
technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
2
metódy merania dĺžok a uhlov
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
identifikácia porúch motorových vozidiel s používaním diagnostických meracích prístrojov
3
diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových motorov
3
údržba, nastavovanie, opravy (vrátane generálnych) jednostopových vozidiel, ich agregátov (mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických) a príslušenstva
3
opravy pneumatík
3
údržba a opravy elektrotechnických častí motorových vozidiel
3
montáž a demontáž dielov a agregátov jednostopových vozidiel
3
montáž a demontáž hnacích agregátov jednostopových vozidiel, údržba, opravy a meranie pevných a pohyblivých častí spaľovacích motorov používaných v jednostopových motorových vozidlách
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
3
montáž a demontáž elektrotechnických častí jednostopových motorových vozidiel a ich zapojenie do obvodu
3
montáž a demontáž súčastí, dielov (vrátane karosárskych) a celkov jednostopových motorových vozidiel, voľba postupov jednoduchých opráv, použitie potrebného náradia, nástrojov, strojov a zariadení
3
montáž a demontáž hnacích agregátov motorových vozidiel, údržba, opravy a meranie pevných a pohyblivých častí spaľovacích motorov používaných v motorových vozidlách
3
montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
3
diagnostika, kontrola a opravy komfortných systémov
3
diagnostika motorov a systémov riadenia motorov motorových vozidiel
3
diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
3
diagnostika brzdových systémov motorových vozidiel
3
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
3
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
3
diagnostika porúch jednostopových vozidiel
3
diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
3
kontrola vykonanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
3
kontrola plnenia zadaných servisných úloh v rámci realizácie zákazky
3
kontrola lícovania, rovnosti a presnosti tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu
3
zostavovanie, montáž a demontáž dielov karosérií
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
3
voľba postupu práce, potrebných diagnostických prístrojov, meradiel, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie opráv a nastavovanie cestných motorových vozidiel a ich agregátov
3
diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
(Uchytenie tlmičov, riadenie, pruženie, kolesá a pneumatiky.)
3
jednoduchá údržba, opravy a základná diagnostika komfortných a bezpečnostných systémov jednostopových vozidiel
3
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy jednostopových motorových vozidiel
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE