NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496613

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Odborný zamestnanec prípravy výroby, Referent technickej prípravy výroby, Technológ prípravy výroby

Charakteristika
Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve zabezpečuje aplikáciu technologických postupov na pracoviskách v ťažbovej činnosti a realizáciu činností v oblasti budovania lesných stavieb, lesnej dopravnej siete, činností súvisiacich so správou drobných vodných tokov, vrátane vedenia príslušnej agendy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Ďalej zabezpečuje opravy a údržby manipulačných skladov, zriaďovanie, opravy a údržby zvážnic a lesných ciest lesnej dopravnej siete, opravy a údržbu budov vrátane bytového fondu. Zabezpečuje činnosti spojené s prípravou investičných akcií, činnosti spojené s realizáciou stavieb (projektová príprava, činnosť stavebného dozoru), revízie technických zariadení. Vedie evidenciu o správe drobných vodných tokov, vodných stavbách a evidenciu zmlúv o výpožičke drobných vodných tokov. Vypracováva protipovodňové plány, finančný plán na opravy a údržby drobných vodných tokov a plán stavebných a strojových investícií, plán opráv a údržby lesnej dopravnej siete a manipulačných skladov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08: 3143007 - Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
lesná doprava a mechanizácia
(Vedomosti z oblasti použiteľnosti mechanizačných prostriedkov pri výkone činností v lesnom hospodárstve, ich priechodnosť terénom, svahová dostupnosť, výkonnosť a pod. )
5
lesné stavby
(Základné druhy lesných stavieb. )
6
technické zariadenie budov
(Vedomosti o postupe revízií a bežných kontrol elektrických zariadení a spotrebičov, bleskozvodov, hasiacich prístrojov, komínov a kotolní pod.)
6
geológia
(V oblasti lesníctva. )
4
metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
7
ekonomika lesného hospodárstva
(Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.)
7
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
5
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
(Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.)
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
(Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).)
6
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
(Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.)
6
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
(Vedomosti spojené s predprojektovou, projektovou a investorskou prípravou v rámci investičnej výstavby.)
6
pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
(Vedomosti spojené s predprojektovou, projektovou a investorskou prípravou v rámci investičnej výstavby. Právne predpisy v oblasti stavebníctva, územno-správneho konania.)
7
pedológia
(V oblasti lesníctva. )
4
technológie stavebných prác v lesnom hospodárstve
7
stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
(Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.)
7
ochrana lesa
(Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
hospodárska úprava lesov
(Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.)
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
(Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.)
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
(Vedomosti o geomorfológii (terénne línie, terénne tvary a typy), geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.)
6

Návrhy na doplnenie EKR
technologické postupy ťažby, približovania a dopravy dreva
(Technológie a technologické postupy ťažbovej činnosti, technické normy a postupy týkajúce sa približovania a dopravy dreva.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
6
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
6
tvorba kalkulácií súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie a vypracovanie rozpočtov stavieb
(Rozpočty a kalkulácie jednoduchých stavieb a pod.)
6
spracovávanie návrhov na výstavbu, opravy a údržbu lesných ciest, stavieb alebo na opravy a údržbu ostatných základných prostriedkov
(Navrhovanie výstavby, opráv a údržby lesných ciest, zvážnic, stavieb a zaisťovania projektových príprav týchto prác.)
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
(Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve. )
7
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
7
zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk
(Posudzovanie pracovísk a lesných porastov pre nasadenie lesnej techniky v prospech environmentálne priaznivých ťažbovo-dopravných technológií.)
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
(Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.)
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia
7
vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
(Vedenie evidencie o správe drobných vodných tokov, vodných stavbách a zmlúv o výpožičke drobných vodných tokov.)
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
(Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.)
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vypracovávanie plánov súvisiacich s technickou prípravou výroby v lesníctve
(Vypracovávanie protipovodňových plánov, finančných plánov na opravy a údržby drobných vodných tokov, plánov stavebných a strojových investícií, plánov opráv a údržieb lesnej dopravnej siete a manipulačných skladov.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia