NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Liečebný pedagóg


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496591

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Liečebný pedagóg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním liečebnopedagogickej prevencie, diagnostiky, liečebnej výchovy, poradenstva pre deti, dospelých a seniorov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Liečebno-výchovné služby poskytuje v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti na pracoviskách ako sú napr. pediatrické, psychiatrické, neurologické, onkologické, geriatrické a iné oddelenia; v odborných liečebných ústavoch; v špecializovaných zariadeniach (pre liečbu drogových závislostí, psychosociálnu rehabilitáciu); v ozdravovniach, sanatóriách a ambulantných zariadeniach pre včasnú diagnostiku a terapiu a pod.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

  • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2269 - Liečební pedagógovia
SK ISCO-08: 2269000 - Liečebný pedagóg
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Liečebný pedagóg

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
klinické disciplíny
(napr. psychiatria, pediatria, geriatria, neurológia a pod.)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s detským, dospelým pacientom, seniorom, pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti, krízová intervencia, validácia)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie pacienta, detského pacienta a rodiny)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(právne, etické princípy liečebno - pedagogickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7

Návrhy na doplnenie EKR
antropologické koncepcie človeka
7
biologické, psychologické a sociálne teórie vývinu a správania sa človeka
7
medicínske, psychologické a sociálne teórie zdravia a choroby
(salutogenetický koncept zdravia, sociálne teórie vývinu a správania sa človeka)
7
princípy, metódy a postupy diagnostiky v liečebnej pedagogike
(napr. orientácia v aktuálnej (spravidla výchovnej, ale aj zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta, na pochopenie modelov jeho konania; medzinárodná klasifikáciá funkčnej dizability a zdravia; testy, škály, vývinové škály; diagnostika hry, praxie; analýza záznamových hárkov, pozorovania, výsledkov činnosti a pod.)
7
princípy, metódy a postupy terapie v liečebnej pedagogike
(terapie - činnostná terapia (ergoterapia), muzikoterapia, arteterapia, terapia hrou, dramatoterapia, psychomotorická terapia, biblioterapia, rodinná terapia; formy práce - liečebnopedagigické cvičenia a programy; typy liečebnopedagogických programov - bazálna stimulácia, podporný program, reedukačný program, sociointegračný program, program psychosociálnej rehabiliácie, individuálny edukačný program, krízový program, sociálna integrácia a sprevádzania; využívanie prístupov podľa Affolter, Frostig, Kiphardt, Froelich, Domann, Montessori, Portage, Macquarrie; využívanie tréningu pamäte, kognitívneho tréningu u seniorov, reminiscenčnej terapie, biografickej metódy a pod.)
7
princípy, metódy a postupy liečebno - pedagogickej intervencie
(kauzálny prístup, systémový prístup, individuálny, finálny prístup, podpora kreativity a aktivity; vzťah – základ pomáhania; metóda ponuky aktuálnych podnetov, interaktívnej starostlivosti, emocionálneho a sociálneho ukotvenia klienta, posilnenia sebakompetencie, integrálneho spolupôsobenia, podpory kreativity, zdôraznenia aktuálneho diania, zdôraznenia hodnôt, hľadania a akceptácie zmyslu života, stavania bariér a pod.)
7
princípy a metódy vedenia a spracovania dokumentácie liečebno - pedagogickej ambulancie
(záznamové hárky, anamnéza, problémová anamnéza, zápisy z jednotlivých liečebnopedagogických cvičení)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
(využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom, detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi, detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogického vyšetrenia
(vstupného, doplňujúceho, špeciálne-vývinová/ funkčná diagnostika; uzavretie dohody o poskytnutí pomoci)
7
zostavenie liečebno - pedagogických preventívnych, liečebných programov, programov sledovania pacientov všetkých vekových kategórií
7
indikácia, interpretácia a aplikácia preventívnych liečebno - pedagogických metód v ambulantnej alebo ústavnej liečebno -pedagogickej starostlivosti
(napr. práca s jednotlivcom, práca so skupinou, práca s rodinou a blízkymi osobami klienta, supervízia pre komunitné a svojpomocné skupiny a pod.)
7
indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogickej intervencie vo forme jednorazových cvičení v rámci ambulantnej alebo ústavnej liečebno - pedagogickej starostlivosti
(napr. bazálnej stimulácie, senzomotorickej stimulácie, aktivácie, mobilizácie psychických síl, tréningu kognitívnych schopností, tréningu pamäte, sociointegračných a sebaobslužných cvičení, terapie a korekcie porúch vývinu, terapie a korekcie špecifických porúch učenia, liečebnopedagogická intervencia pri poruchách správania a pod.)
7
indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogickej intervencie ako súvislého, korekčného, podporného, individuálneho, edukačného, psychosociálne rehabilitačného krízového programu
(individuálna, skupinová práca v rámci hrovej terapie, alebo arteterapie, činnostnej terapie, dramatoterapie, biblioterapie, muzikoterapie, psychomotorickej terapie, animoterapie, rodinnej terapie)
7
liečebno - pedagogická poradenská činnosť a krízová intervencia
(pre klienta, rodinu a blízkych klienta, kolegiálne poradenstvo, supervízia)
7
edukácia pacienta, detského pacienta a jeho rodiny
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE