NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496566

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa epidemiológiou, laboratórnou diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou chorôb krvi a krvotvorných orgánov, prípravou, výrobou transfúznych prípravkov (krv a jej komponenty), ako aj špeciálnych transfúznych prípravkov (transplantáty krvotvorných buniek).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

  • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575 – OL - 2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08: 3212003 - Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfuziológii
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Laboratórny diagnostik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s lekármi; asertívne správanie sa; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7

Návrhy na doplnenie EKR
predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v hematológii a transfúziológii
(princípy a metódy odberu, spracovania a uchovávania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr. zásady odberu, použitia správneho odberového systému, spracovania biologického materiálu a pod.)
7
disciplíny laboratórnej medicíny
(základy biochémie, imunológie, genetiky a pod.)
7
všeobecná hematológia
(krvotvorba pri fyziologických a patologických stavoch, jej genetická, epigenetická, cytokínová a neurohormonálna regulácia; štruktúra, fyziológia a patofyziológia bunky, základná štruktúra bunkového jadra, cytoplazmy, morfologická a ultraštruktúrová charakteristika, metabolizmus, delenie, proliferácia, apoptóza; erytrocyt - fyziológia a patofyziológia, hemoglobín, metabolizmus železa, vitamínu B12 a iných krvotvorných látok, anémie, polycytémia; leukocyt - fyziológia a patológia, význam pri nešpecifickej a špecifickej imunite, celulárne, intercelulárne a adhezívne funkcie s endotelom, nádorové procesy; trombocyt - jeho štruktúra, funkcie fyziologické, patologické pri vrodených a získaných poruchách hemostázy; krvná plazma, proteíny - fyziologické zloženie, zmeny pri krvných chorobách, sekundárne zmeny a pod.)
7
klinická hematológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia chorôb krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a detí napr. anémie, polycytémia, polyglobúlia, akútne leukémie, myeloproliferatívne, lymfoproliferatívne neoplázie, myelodysplastický syndróm, koagulopatie, trombofilné stavy a pod.)
7
transfúziológia
(imunohematológia, genetika krvných skupín, klinická interpretácia a indikácia substitučnej hemoterapie, transfúzna služba, národné a európske regulácie darcovstva krvi, registre darcov krvi a kostnej drene napr. protilátky, skupinový systém erytrocytov, skupinový systém leukocytov, špecifické antigény trombocytov, HLA systém, zásady účelnej hemoterapie, komplikácie hemoterapie, spracovanie a konzervácia krvi a krvných prípravkov, kontrola bezpečnosti výroby krvi ako bezpečného lieku, spolupráca pri vytváraní registrov darcov krvi a kostnej drene a pod.)
7
laboratórne a diagnostické postupy v hematológii a transfúziológii
(princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na dôkaz krvotvorby, porúch krvotvorby a chorôb s tým spojených napr. diagnostické postupy na diagnostiku anémií, myeloproliferatívnych a lymfoproliferatívnych neoplázií, koagulopatií, trombofilných stavov a pod.)
7
postanalytické postupy v klinickej hematológii a transfúziológii
(princípy interpretácie laboratórneho výsledku napr. konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov na prevenciu a diagnostiku ochorení a odporúčanie doplňujúcich testov a pod.)
7
princípy správnej laboratórnej praxe
(napr. princípy kontroly kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; národne a medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.)
7
zdravotnícka štatistika, bioštatistika
(metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike napr. štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gaussove rozdelenie, relatívne riziko a pod.)
7
edukácia lekárov a zdravotníckych pracovníkov
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia o racionálnych a správnych indikáciách laboratórnych testov)
7
metodológia výskumu v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej hematológii a transfuziológii
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia predanalytických postupov v klinickej hematológii a transfúziológii
(spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie napr. centrifugácia, izolácia buniek, a pod.)
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v základnej hematológii
(laboratórna diagnostika hodnôt krvných elementov, stanovenie základných koagulačných parametrov napr. strojové stanovenie počtu krviniek, mikroskopické vyšetrenie krvných náterov, diferenciálna diagnostika patologických nálezov v krvnom obraze, vrátane zmien erytrocytov, Quickov test, APTT a pod.)
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v špeciálnej hematológii
(laboratórna diagnostika porúch fibrinolytického systému, komplexná hemostazeologická diagnostika napr. metódy vyšetrení koagulačných faktorov, funkcií trombocytov, stanovenie inhibítorov, vyšetrenie antifosfolipidových protilátok metódami turbidimetrie, nefelometrie, ELISA, PCR a pod.)
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v onkohematológii
(cytochemické a imunochemické vyšetrenia krvi a iných telových tekutín, genetické vyšetrenia, spracovanie a kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie punkcií kostnej drene napr. diferencovanie a vyhodnotenie náterov kostnej drene, prietoková cytometria, ELISA metódy, blotové techniky, FISH, PCR, využitie tkanivových kultúr a pod.)
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v transfúziológii
(postup a metódy predtransfúznych a imunohematologických vyšetrení, spracovanie a konzervácia krvi a krvných prípravkov, kontrola kvality transfúznych prípravkov napr. diagnostika krvnej príslušnosti, diagnostika nepravidelných, prirodzených a imúnnych protilátok, dôkaz leukocytových, trombocytových antigénov a protilátok, technika frakcionácie a výroby diagnostických sér a špeciálnych prípravkov krvnej plazmy a pod. )
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej hematológii a transfúziológii
(konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia a možností monitorovania následnej terapie v súlade s vykonanými vyšetreniami a pod.)
7
edukácia zdravotníckych pracovníkov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE