NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sestra samosprávneho kraja


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496538

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Zamestnanec samosprávy na úseku zdravotníctva

Charakteristika
Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Sestra samosprávneho kraja vypracováva návrhy smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v rozsahu pôsobnosti samosprávneho kraja. Preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi, zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia a vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom. Vykonáva dozor nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
na výkon tohto zamestnania je treba vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, prípadne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Poznámka:
§ 12 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Klasifikácie
ISCO-08: 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08: 2221015 - Sestra samosprávneho kraja
SK NACE Rev.2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
zásady, metódy a postupy organizácie ošetrovateľskej starostlivosti
5
zákony, vyhlášky a predpisy týkajúce sa ošetrovateľstva
7
plánovanie, organizácia a metodické riadenie ošetrovateľskej starostlivosti
7
metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti
7
princípy a metódy komunikácie v ošetrovateľstve
7
pôrodná asistencia
7
etika v ošetrovateľsve
7
metódy a postupy hodnotenia kvality starostlivosti v pôrodnej asistencii
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
7
právne predpisy v oblasti zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správneho konania
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
organizácia a postupy kontroly zdravotníckych zariadení
7

Návrhy na doplnenie EKR
regionálna zdravotná politika
7
postupy zaobchádzania so zdravotnou dokumentáciou
7
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
systém zabezpečovania plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
7
postupy a metódy vykonávania dozoru nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
7
zásady a postupy zabezpečenia zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávania povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
7
postupy preberania do úschovy a zabezpečenia odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi
7
zdravotná politika štátu
7
právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe v zmysle kompetencií stanovených zákonom č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v oblasti vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
7
zásady a postupy vypracovávania návrhov smerovania v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
7
Správny poriadok - vydávanie rozhodnutí
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypracovávanie rozhodnutí, osvedčení, resp. odvolaní v rámci zdravoníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho úradu
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
7
vybavovanie a zabezpečovanie odbornej agendy a vybavovanie záležitostí v oblasti zdravotníckej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
7
koordinácia a usmerňovanie činností pri realizácii územnej zdravotnej politiky štátu v rámci zdravotnej starostlivosti spadajúcej do kompetencie samosprávneho úradu
7
spolupráca pri kontrole zdravotníckych zariadení v rámci zabezpečovania odbornej agendy na úseku zdravotnej pomoci, patriacej do kompetencie samosprávneho úradu
7
zabezpečovanie realizácie rozvoja siete zdravotníckych zariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
7
vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
7
dodržiavanie štandardov a vytváranie návrhov štandardov v zdravotnej starostlivosti
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Návrhy na doplnenie: EKR
prešetrovanie sťažností a podnetov na úseku pôsobnosti sestry samosprávneho kraja
7
preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
7
komunikácia s poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
7
kontrola zverejňovaných informácií ohľadne poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
7
zabezpečovanie plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
7
zabezpečenie zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávanie povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
7
preberanie do úschovy a zabezpečenie odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi
7
dozor nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v pôsobnosti samosprávneho kraja v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
7
vypracúvanie návrhov smerovania a príprava návrhov priorít regionálnej zdravotnej politiky v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE