NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496523

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku organizuje a riadi zamestnancov, zabezpečuje rozvoj a realizáciu stratégie v organizácii. Koordinuje plánovanie a optimalizáciu využitia materiálu, personálu, technológií a výrobných postupov vo výrobe nábytku. Spolupracuje na tvorbe operatívnych a finančných plánov organizácie, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08: 1321005 - Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
SK NACE Rev.2: Výroba nábytku
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
(Vo výrobe nábytku.)
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7
personálny manažment
(Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, mzdové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
(Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.)
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
7
normy a normatívy vo výrobe nábytku
(Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.)
7
matematické a štatistické metódy
7
postupy finančného plánovania
(Vo výrobe nábytku.)
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
(Napr. kalkulácie, rozpočty, výbery strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov.)
7
metódy a postupy kontroly vo výrobe nábytku
7
ekonomika a riadenie vo výrobe nábytku
(Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.)
7
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe nábytku
(Zásady navrhovanie technológií, technologických postupov, kapacitných prepočtov a pod.)
7
ochrana životného prostredia
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
7
vývojové trendy strojného zariadenia
(Vo výrobe nábytku.)
7
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
7
priemyselná ekológia
7
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
riadenie výrobného úseku vo výrobe nábytku
(Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke. )
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe nábytku
7
plánovanie a kontrola plnenia plánov údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
(Spolupráca na tvorbe plánu údržby a opráv strojov a zariadení vo výrobe nábytku.)
7
spolupráca a komunikácia so zákazníkmi
7
kontrola dodržiavania platných noriem a právnych predpisov
(V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.)
7
spolupráca na tvorbe výrobných a ekonomických plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
(Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby nábytku, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.)
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít vo výrobe nábytku
(Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.)
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov vo výrobe nábytku
(Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov. )
7
tvorba plánu investičného rozvoja vo výrobe nábytku
(Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.)
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami
(Napr. štátna správa, verejná správa a pod.)
7
analýza hospodárskeho výsledku organizácie za sledované obdobie vo výrobe nábytku
(Analýza ekonomických ukazovateľov, efektivity výroby, produktivity práce, výrobných nákladov a pod. a prijímanie opatrení na zlepšenie výsledku spoločnosti.)
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
7
spolupráca pri plánovaní stratégie konkurencieschopnosti
7
spolupráca pri riešení havarijných stavov a krízových situácií
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv
7
vedenie príslušnej dokumentácie vo výrobe nábytku
(Napr. kapacitné bilancie, strategické ciele, finančný plán, výrobný plán.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE