NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lekár klinickej farmakológie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496521

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami hodnotiť účinok liečiv u zdravého aj chorého človeka.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Využíva široké interdisciplinárne zameranie klinických disciplín a integruje poznatky, ktoré sa v konečnom dopade vzťahujú ku klinickým aspektom farmakokinetiky a farmakodynamiky liečiv.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 4 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická farmakológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212053 - Lekár klinickej farmakológie
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7

Návrhy na doplnenie EKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia vnútorných chorôb
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve
7
diagnostické metódy, terapeutické postupy a intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve
(pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov – napr. srdce, pľúca, obličky, pečeň a pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve)
7
klinická farmakológia
(vedomosti o jednotlivých liekových skupín a aktuálnych liečivách v nich zastúpených)
7
princípy a význam základných biochemických, mikrobiologických a rádioimunologických metód
(pre stanovenie koncentrácie liečiva v biologických materiáloch)
7
liekové interakcie
(ich mechanizmy a klinický význam, ako aj praktické uplatnenie týchto poznatkov vo farmakoterapii)
7
metódy aktívneho a pasívneho monitorovania nežiaducich účinkov liečiv
(diagnostika, mechanizmy vzniku nežiaducich účinkov liečiv a pod.)
7
farmakogenetika a farmakogenomika
(základné poznatky, klinický význam a uplatnenie)
7
farmakokinetika liečiv
(za fyziologických a patologických stavov organizmu, s osobitným zameraním na farmakokinetickú analýzu a na klinickú interpretáciu a aplikáciu jej výsledkov)
7
farmakodynamika liečiv
(vrátane vhodných metód jej štúdia a hodnotenia v klinických podmienkach)
7
princípy terapie liekových otráv, antidota
7
princípy farmakoterapie v tehotenstve, v novorodeneckom, detskom a v staršom veku
7
všeobecné princípy farmakoterapie
(vrátane úpravy dávkovania liečiv pri funkčnej nedostatočnosti pečene a obličiek)
7
princípy a význam predklinického hodnotenia liečiv
(vrátane problematiky aplikácie jeho výsledkov u človeka)
7
metodológia jednotlivých fáz klinického skúšania liečiv
7
princípy neinvazívnych metód štúdia farmakodynamiky liečiv u človeka
7
právne a etické normy vzťahujúce sa na vykonávanie terapeutického a neterapeutického výskumu u človeka
7
zásady kontroly a metodického usmerňovania racionálnej farmakoterapie
7
základy farmakoepidemiológie
7
metódy a postupy používané pri sledovaní zdravotnícko – ekonomických a sociálnych aspektov farmakoterapie v praxi (farmakoekonomika)
7
metódy sledovania spotreby liečiv, jej analýzy a prognózovania
7
platné predpisy pre registráciu liečiv
7
princípy a realizácia štátnej liekovej politiky
7
procesy utilizácie liečiv
7
informačné procesy v klinickej farmakológii
(vrátane ich uplatnenia vo vzťahoch liek-lekár-lekárnik-pacient)
7
metódy zisťovania, dokumentovania a objasňovania následkov iatrogénneho poškodenia liečivami
7
vedecký výskum v odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická farmakológia)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychoterapeutický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov )
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG a pod.)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích, terapeutických metód a postupov v rámci spoločného internistického kmeňa, vrátane terapeutických postupov pri naliehavých stavoch ohrozenia života alebo zdravia
7
klinické skúšanie liečiva u zdravých dobrovoľníkov
7
podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
7
aplikácia ambulantného klinicko-farmakologického vyšetrenia - vstupného, konziliárneho, kontrolného
7
aplikácia neinvazívnych metód štúdia farmakodynamiky liečiv u človeka
7
terapeutické monitorovanie hladín liečiva u pacientov
7
farmakoekonomické hodnotenie liečiv alebo farmakoterapeutických postupov v podmienkach lôžkového zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulantnej praxi
7
úprava dávkovania liečiv pri patologických stavoch organizmu a poškodení parenchýmových orgánov
7
spracovanie dokumentácie klinického skúšania lieku podľa schváleného protokolu
7
farmakologické konzílium a konzultačná činnosť
7
analýza a riešenie farmakoterapeuticky náročných klinických situácií v spolupráci so špecialistami iných odborov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE