NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lekár klinickej mikrobiológie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496520

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Lekár klinickej mikrobiológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie chorôb. Poskytuje a interpretuje výsledky priamej a nepriamej diagnostiky vrátane skúšania citlivosti na antiinfekčné liečivá.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 4 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212054 - Lekár klinickej mikrobiológie
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(s dôrazom na patofyziologické procesy pri infekčných chorobách)
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, chirurgii, gynekológii a pôrodníctve, pediatrii, imunológii a alergiológii, infektológii, anestéziológii a intenzívnej medicíne, epidemiológii a pod.)
7
zásady farmakoterapie
(farmakokinetika a farmakodynamika antiinfekčných l)
7
epidemiológia chorôb
(súčasný výskyt a epidemiologická závažnosť mikrobiálnych chorôb v regióne, v Slovenskej republike i vo svete; nové a novorospoznávané nákazy vo svete, biologické zbrane a bioterorizmus a pod.)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia)
7

Návrhy na doplnenie EKR
princípy, metódy, postupy mikrobiológie
(nomenklatúra a taxonómia pôvodcov bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych chorôb; faktory patogenity mikroorganizmov a ich interakcia s imunitnými mechanizmami)
7
princípy, metódy, postupy klinickej biochémie, hematológie, imunológie
(s dôrazom na antiinfekčnú imunológiu)
7
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania materiálu na klinicko - mikrobiologické vyšetrenie
7
princípy, metódy a postupy klinicko - mikrobiologickej diagnostiky
(metódy priamej, nepriamej, rýchlej mikrobiologickej diagnostiky chorôb bakteriálnej, vírusovej, parazitárnej a mykotickej etiológie; metódy určovania kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti baktérií a mikroskopických húb na antiinfekčné liečivá; metódy identifikácie nemocničných a komunitných infekcií; metódy kontroly a prevencia infekcií v zdravotníckych zariadeniach; metódy mikrobiologickej diagnostiky infekcií u pacientov s poruchami imunity; surveillance výskytu pôvodcov mikrobiálnych ochorení v komunite a v zdravotníckom zariadení a pod.)
7
princípy interpretácie výsledkov klinicko - mikrobiologickej diagnostiky
7
princípy, metódy a postupy zisťovania citlivosti mikroorganizmov na antiinfekčné liečivá
(metódy určovania kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti baktérií a mikroskopických húb na antiinfekčné liečivá)
7
princípy správnej laboratórnej praxe
(kontroly kvality práce a zásady bezpečnosti práce na oddelení klinickej mikrobiológie a metódy ich kontroly)
7
etiopatogenéza, diagnostika a liečba mikrobiálnych ochorení
(s dôrazom na nové poznatky o etiopatogenéze, diagnostike a liečbe nových a novorospoznávaných mikrobiálnych ochorení doma a vo svete)
7
klinický obraz ochorení
(vznik, priebeh a klinické prejavy mikrobiálnych chorôb a imunopatologických stavov spojených s bakteriálnou, vírusovou, parazitárnou a mykotickou infekciou)
7
princípy prevencie nozokomiálnych nákaz
(mechanizmy účinku dezinfekčných látok, metódy dezinfekcie, sterilizácie a hygieny v zdravotníckych zariadeniach s osobitným dôrazom na hygienický režim v mikrobiologických laboratóriách)
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
(metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
odber biologického materiálu
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
(dezinfekcie a sterilizácie s osobitným zameraním na hygienický režim v laboratóriách klinickej mikrobiológie; likvidácia biologického odpadu)
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
realizácia zberu a skladovania biologického materiálu v klinickej praxi
7
indikácia mikrobiologických vyšetrení
7
realizácia mikrobiologických vyšetrení
(bakteriológia – priama a nepriama diagnostika, vrátane citlivostí na antiinfekčné liečivá; virológia – priama a nepriama diagnostika; mykológia – priama a nepriama diagnostika, vrátane citlivostí na antimykotiká; parazitológia – priama a nepriama diagnostika; vyšetrovanie ukazovateľov zápalovej reakcie; určovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti baktérií a mikroskopických húb na antiinfekčné liečivá )
7
vyhodnotenie mikrobiologických vyšetrení
7
interpretácia mikrobiologických vyšetrení
7
prevencia infekcií v zdravotníckych zariadeniach
7
identifikácia nemocničných a komunitných infekcií
7
surveillance výskytu pôvodcov mikrobiálnych ochorení v komunite a v zdravotníckom zariadení
7
spracovanie a archivácia dokumentácie z oblasti klinickej mikrobiológie
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE