NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lekár klinickej biochémie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496519

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Lekár klinickej biochémie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou získaných výsledkov v zdraví a chorobe.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická biochémia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212052 - Lekár klinickej biochémie
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, chirurgii, gynekológii a pôrodníctve, pediatrii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická biochémia)
7

Návrhy na doplnenie EKR
princípy chémie, biochémie, klinickej biochémie
7
základné princípy mikrobiológie
7
princípy interpretácie výsledkov klinicko - biochemických analýz
7
princípy racionálnej indikácie biochemických vyšetrení
7
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania materiálu na biochemické vyšetrenia
7
princípy klinicko - biochemickej analytiky a metodológie
7
princípy hodnotenia klinicko - biochemických metodík
7
základné princípy hematológie a imunohematológie
7
princípy prípravy klinicko - biochemických kazuistík
7
princípy klinických vyšetrovacích metód
7
základné princípy manažmentu biochemického laboratória a riadenia kvality klinicko - biochemických vyšetrení
7
princípy správnej laboratórnej praxe
(napr. princípy kontroly kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; národne a medzinárodne odporúčaných noriem na akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.)
7
patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov
7
klinický obraz ochorení
(s dôrazom na metabolickú podstatu chorôb a ich projekcie do klinickej praxe; kazuistiky klinických prípadov)
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
(metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gaussove rozdelenie, relatívne riziko a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
odber biologického materiálu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
(dekontaminácia, likvidácia biologického odpadu)
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotn)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
realizácia zberu a skladovania biologického materiálu v klinickej praxi
7
realizácia klinických vyšetrovacích metód
7
realizácia analytických biochemických postupov
7
indikácia klinicko - biochemických vyšetrení
7
realizácia klinicko - biochemických vyšetrovacích metód
7
vyhodnotenie klinicko - biochemických metodík
7
interpretácia klinicko - biochemických nálezov
7
realizácia základného hematologického, hemostazeologického a imunohematologického vyšetrenia
7
realizácia základného mikrobiologického vyšetrenia
7
realizácia kontroly kvality biochemických vyšetrení
7
príprava klinicko - biochemických kazuistík
7
spracovanie a archivácia dokumentácie z oblasti klinickej biochémie
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oblasti klinickej biochémie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE