NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Epidemiológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Epidemiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa štúdiom výskytu, frekvencie a rozloženie chorôb a so zdravím súvisiacich stavov, ako aj ich determinantov v definovaných populáciách a aplikuje výsledky týchto štúdií na kontrolu zdravotných problémov (chorôb) a tiež vyhodnocuje účinnosť realizovaných opatrení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
 • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore epidemiológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212067 - Epidemiológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
epidemiológia chorôb
(výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách; princípy, zdravotná politika, úloha epidemiológa pri tvorbe zdravotnej politiky na lokálnej a štátnej úrovni, programy Európskej únie a Slovenskej zdravotníckej organizácie v oblasti epidemiológie chorôb; zdravotne, sociálne a ekonomicky závažné ochorenia infekčnej a neinfekčnej povahy a stavy súvisiace so zdravím populácie - úrazy, suicídiá a pod., príčiny a rizikové faktory ich výskytu v populácii, možnosti ovplyvnenia frekvencie ich výskytu)
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy v tropickej a cestovateľskej medicíne, imunológii, vakcinológii, preventívnom pracovnom lekárstve a pod.)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(právne predpisy a ich uplatnenie pri výskyte infekčných chorôb a vybraných chronických chorôb)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
zdravotnícka štatistika
7

Návrhy na doplnenie EKR
surveillance chorôb
(princípy, podmienky, hodnotenie, využitie)
7
klinická a epidemiologická charakteristika chorôb podliehajúcich surveillance
7
pramene demografických údajov a ich využitie v epidemiológii
(na regionálnej a štátnej úrovni)
7
princípy, metódy a postupy hodnotenia validity zbieraných údajov o výskyte chorôb
7
princípy, pracovné postupy a organizácia skríningu
7
etiologické agensy
(charakteristiky, základy laboratórnej diagnostiky, prenos a šírenie, zásady dekontaminácie a dezinfekcie)
7
nozokomiálne nákazy
(princípy surveillance, hodnotenia jej výsledkov, opatrenia a ich hodnotenie)
7
princípy, metódy a postupy imunizácie
(charakteristika jednotlivých druhov vakcín a imunizácie a hodnotenie efektívnosti imunizácie)
7
zásady ochrany pred bojovými biologickými prostriedkami
7
systém rýchleho varovania a reakcií pri výskyte infekčných chorôb
7
princípy hodnotenia rizika, interpretácie v epidemiológii
7
krízový manažment pri výskyte mimoriadnej epidemiologickej situácie
7
princípy plánovania, organizácie, aplikácie a využitia výsledkov epidemiologických, multicentrických epidemiologických štúdií, metaanalýz a projektov
7
informačné systémy a programy na štatistické spracovanie údajov v epidemiológii
7
edukácia v špecializačnom odbore epidemiológia
(zásady edukácie obyvateľstva)
7
e-Health
(zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém)
7
metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore epidemiológia
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG, vedenie zdravotnej dokumentácie a pod.)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
metodické návštevy všeobecných lekárov pre deti a dorast za účelom sledovania dodržiavania a kontroly hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
metodické návštevy všeobecných lekárov pre dospelých za účelom sledovania dodržiavania a kontroly hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
kontrola zdravotníckych zariadení, vypracovanie správ, navrhovanie opatrení a kontrola ich plnenia
7
vypracovanie správy o surveillance chorôb
7
intervencie a opatrenia na základe epidemiologickej analýzy pre prioritné choroby, resp. rizikové faktory
7
plánovanie, príprava a realizácia epidemiologických štúdií
7
vypracovanie kompletných analýz (formou správy) zdravotného stavu vo vybranej oblasti, s poukázaním na špecifické problémy, vrátane návrhu na ich riešenie pre riadiace zložky, resp. odbornú verejnosť
7
vypracovanie informácie o zdravotnom stave, špecifických problémoch a prioritách pre laickú verejnosť
7
vypracovanie návrhov dokumentov pre zdravotnú politiku v oblasti infekčných chorôb alebo vybraných chronických chorôb eventuálne pre podporu zdravia
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v oblasti prijímania represívnych a preventívnych opatrení pri výskyte infekčných chorôb
7
riadenie a koordinácia činnosti pri epidémiách infekčných chorôb (vrátane epidemického výskytu nozokomiálnych nákaz)
7
konzultačná činnosť v epidemiológii
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v epidemiológii
7
edukácia v epidemiológii
(výchova k ochrane a podpore zdravia zamestnancov a zamestnávateľov)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE