NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496508

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia respiračných ochorení uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08: 2264009 - Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
6
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
6

Návrhy na doplnenie EKR
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na fyziológiu a patofyziológiu ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
6
špeciálna kineziológia a patokineziológia hrudníka, mechanika dýchania
6
diagnostika, klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
(diagnostika, klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných porúch dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka)
6
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
6
fyzioterapeutická diagnostika s dôrazom na respiračný systém
(princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky lokomočného, respiračného a kardiovaskulárneho systému)
6
princípy, metódy a postupy respiračnej fyzioterapie
(napr. uvoľňovanie hlienov, reedukácia dýchania, relaxácia, špeciálna dýchacia gymnastika; všeobecné metódy - relaxačné, mobilizačné, korekčné, kondičné cvičenia; metódy prevencie ochorení dýchacieho systému, ochrany a podpory zdravia; pohybová životospráva a šport pri ochoreniach dýchacieho systému)
6
princípy špeciálnych techník respiračnej fyzioterapie
(hygiena horných dýchacích ciest, hygiena dolných dýchacích ciest; princíp dychového vzoru; význam postúry a pohybu pre dýchanie a fonáciu; tréning hĺbkového stabilizačného systému; pohybová os dýchania – Brüggerov princíp, fonačné cvičenia, dýchanie pri telesnej aktivite, pri zaťažení; práca s dychom, ovplyvňovanie napätia a bolesti, kontrola a ovládanie kašľa; kontaktné dýchanie s pacientom v bezvedomí)
6
komplexný fyzioterapeutický proces a jeho špecifiká pri ochoreniach dýchacieho systému u detského, dospelého a geriatrického pacienta
(napr. po chirurgickom zákroku na hrudníku, v brušnej dutine; s chronickou bronchitídou, bronchiektáziami; s astmou bronchiale, spastickou bronchitídou; s emfyzémom a pod.)
6
fyzikálna terapia vrátane klimatoterapie a speleoterapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
(princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie fyzikálnej terapie, klimatoterapie a speleoterapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka)
6
princípy manipulácie a údržby prístrojov a pomôcok využívaných v respiračnej fyzioterapii
6
systém dezinfekcie priestorov, pomôcok, likvidácia infekčného odpadu v respiračnej fyzioterapii
6
metodológia výskumu v respiračnej fyzioterapii
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
6

Návrhy na doplnenie: EKR
funkčné vyšetrenie respiračného systému v spolupráci s lekárom
6
fyzioterapeutická diagnostika pri ochoreniach respiračného systému
(napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie )
6
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach respiračného systému
6
aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach respiračného systému
(výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta)
6
realizácia kinezioterapeutického plánu pri ochoreniach respiračného systému
(napr. po chirurgickom zákroku na hrudníku, v brušnej dutine; s chronickou bronchitídou, bronchiektáziami; s astmou bronchiale, spastickou bronchitídou; s emfyzémom a pod. )
6
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
6
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE