NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Výrobca trvanlivého pečiva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496506

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Pečivár

Charakteristika
Výrobca trvanlivého pečiva pečie z múky a ďalších surovín, stanovenými technologickými postupmi. Vyrába široký sortiment výrobkov, ktoré majú nízky obsah vlhkosti (nízku hodnotu aktivity vody) a predĺženú trvanlivosť (napr. sušienky, oblátky, tyčinky, perníky, piškóty alebo čajové pečivo z lineckého cesta). Výrobca trvanlivého pečiva pre tieto výrobky pripravuje cestá a hmoty, náplne, tvaruje ich, pečie, dokončuje, balí a expeduje.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Trvanlivé pečivo sa vyrába v špecializovaných prevádzkach, ale je aj súčasťou výroby väčšiny pekárskych a cukrárskych prevádzok, ako doplnkový sortiment.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08: 7512001 - Pekár
SK NACE Rev.2: Výroba potravín
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Pekár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
3

Návrhy na doplnenie EKR
technológia cukrárskej výroby
3
technológia výroby trvanlivého pečiva
3
stroje a zariadenia používané pri výrobe trvanlivého pečiva
3
suroviny, polotovary a prísady na výrobu trvanlivého pečiva
3
systémy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
(Trvanlivé pečivo.)
3
technológia pekárskej výroby
(Výroba pečiva.)
3
aktuálna legislatíva týkajúca sa výroby trvanlivého pečiva
(Vrátane legislatívy obalov.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
3

Návrhy na doplnenie: EKR
výber, posudzovanie a skladovanie surovín a polotovarov na výrobu trvanlivého pečiva
3
výber vhodného technologického postupu a výpočet výrobnej dávky
3
príprava ciest a hmôt, ich tvarovanie a pečenie
3
dohotovenie, uskladnenie a označovanie výrobkov
3
obsluha, nastavovanie a udržiavanie strojov a zariadení na výrobu trvanlivého pečiva
3
vedenie výrobnej dokumentácie a expedícia výrobkov
3
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
(V procese výroby trvanlivého pečiva.)
3
hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov trvanlivého pečiva
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
hygienicko-sanitačné činnosti v potravinárskej výrobe
3
posudzovanie kvality surovín a polotovarov na výrobu trvanlivého pečiva
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE