NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496505

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou pri kardiovaskulárnych, onkologických ochoreniach a ochoreniach psychosomatického pôvodu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08: 2264008 - Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
6
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6

Návrhy na doplnenie EKR
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na fyziológiu a patofyziológiu ochorení kardiovaskulárneho systému
6
diagnostika, klinický obraz a terapia ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov
(diagnostika, klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov)
6
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
6
funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
6
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
(princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky lokomočného, respiračného a kardiovaskulárneho systému)
6
princípy, metódy a postupy fyzioterapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
(napr. princípy Schultzeho autogénneho tréningu; manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže; relaxačné, mobilizačné, korekčné metódy, kondičné cvičenia; metódy prevencie ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov, ochrany a podpory zdravia; pohybová životospráva a šport pri jednotlivých ochoreniach)
6
komplexný fyzioterapeutický proces a jeho špecifiká pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov u detského, dospelého a geriatrického pacienta
(napr. fyzioterapia u pacientov na koronárnej jednotke, kardiochirurgii; u pacientov s komplikáciami po chemoterapii; po gynekologických operáciách a operáciách prsníka; s patologickými fraktúrami, metastatickým procesom do skeletu a pod.)
6
fyzikálna terapia pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
(princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie fyzikálnej terapie, klimatoterapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov)
6
e Health, administratíva
6
metodológia výskumu vo fyzioterapii psychosomatických a civilizačných ochorení
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
6

Návrhy na doplnenie: EKR
fyzioterapeutická diagnostika pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
(napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie; vyšetrenie a fyzioterapeutické diagnostikovanie štádia lymfedému )
6
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
6
aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
(výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta)
6
realizácia fyzioterapeutického plánu pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
(pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému - fyzioterapia na cievnej chirurgii, kardiochirurgii, koronárnej jednotke; pri onkologických ochoreniach - fyzioterapia u pacientov s komplikáciami chemoterapie, v onkochirurgických odboroch / brušné, hrudné, gynekologické operácie, izolovaná hypertermálna chemoperfúzia, operácie prsníka, u pacientov s patologickými fraktúrami, metastatickým procesom do skeletu, stavy po laminektómii, rádioterapii; pri psychosomatických ochoreniach - metodické a praktické zvládnutie Schultzeho autogénneho tréningu )
6
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
6
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE