NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496503

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a farmaceutické pomocné látky pretvárajú na lieky a zákonitosti, ktorými sa tieto procesy riadia, ako aj vzťahy liekov k ich účinnosti a bezpečnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore farmaceutická technológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08: 2262003 - Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Farmaceut špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
zdravotnícke poisťovníctvo
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore farmaceutická technológia)
7

Návrhy na doplnenie EKR
princípy a postupy farmaceutických disciplín v potrebnom rozsahu
(z fyziky, chémie, fyzikálnej chémie, biofarmácie, farmakológie a mikrobiológie)
7
zásady správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov, validácie a vedenia dokumentácie
7
postupy overovania kvality liečiv, pomocných látok, medziproduktov a liekov podľa liekopisných monografií liekopisnými metódami
(fyzikálnymi, chemickými, fyzikálno–chemickými, mikrobiologickými a biologickými skúškami, farmaceuticko–technologickými metódami, farmakognostickými skúškami, skúškami na nečistoty a rozkladné produkty, štúdiami stability)
7
postupy fyzikálnych, fyzikálno-chemických a biologických procesov umožňujúcich vznik a formuláciu liekov
(disperzné a koloidné systémy, fázy a zložky v jednotlivých zmesiach a systémoch)
7
vlastnosti liečivých a farmaceutických pomocných látok a ich funkcie pri tvorbe a formulácii liekov
7
procesy a technologické operácie pri príprave a výrobe liekov
7
princípy klasifikácie a charakterizácie jednotlivých liekových foriem
7
postupy prípravy a výroby jednotlivých druhov a foriem liekov a dietetických potravín
(farmaceutické výrobné zariadenia a prístroje a farmaceutické technologické operácie: zariadenia na prípravu a výrobu kvapalných, polotuhých a tuhých liekov; zariadenia na rozplňovanie kvapalných a polotuhých liekových foriem; filtračné zariadenia, filtrácia, homogenizácia, granulácia, lisovanie; zariadenia s laminárnym prúdením filtrovaného vzduchu, sterilizácia a režim aseptickej výroby liekov; úprava farmaceutických surovín)
7
postupy riešenia problémov súvisiacich s formuláciou, prípravou a zavádzaním do výroby i na trh všetkých druhov liekov pre humánne a veterinárne použitie
7
fázy rozkladných procesov prebiehajúcich pri uchovávaní liekov, ich eliminácia
7
fázy rozkladných procesov prebiehajúcich pri uchovávaní liekov, ich eliminácia
7
inkompatibilita a stabilizácia látkového zloženia liekov, štúdie stability liečiv a liekov
7
biogalenické aspekty liekov a ich foriem, vzťahy medzi zložením a spôsobom prípravy lieku a biologickou dostupnosťou liečiva
7
vlastnosti farmaceutických obalov a ich vplyv na stabilitu liekov
7
postupy vypracovávania dokumentácie potrebnej na prepúšťanie liekov do obehu
7
štatistické metódy potrebné pre štatistické vyhodnocovanie získaných dát vo farmaceutickej technológii
7
právne predpisy z oblasti farmácie a liekov
(národné a medzinárodné právne predpisy týkajúce sa farmácie a liekov - zákony, liekopis, smernice, vyhlášky; metrologické predpisy)
7
techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
(techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií)
7
etika vo farmácii
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností vo farmácii)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
príprava liekových foriem a zabezpečovanie kvality liekov podľa zásad správnej výrobnej praxe
7
zhotovovanie základných druhov liekových foriem a potrebných výpočtov a kalkulácie
(kvapalných liekov - perorálnych alebo topických; polotuhých liekov - masti, krémy, pasty; tuhých dávkovaných liekov – kapsuly, tablety, čapíky; sterilných liekov - očných, zmesí pre parenterálnu výživu, infúznych roztokov, injekcií )
7
priebežná kontrola liekov – hodnotenie farmaceuticko - technologickými metódami
(skúška rozpadu, hmotnostná rovnorodosť jednodávkových liekov, využiteľný objem, stanovenie zdanlivého objemu a tokových vlastností tuhých látok)
7
vypracovanie dokumentácie podľa zásad správnej výrobnej praxe
(vypracovanie dokumentov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe pri príprave a výrobe liekov napr. predpisová, záznamová dokumentácia )
7
validačné postupy pri príprave a výrobe liekov s vypracovaním dokumentácie
(inštalačné, operačné, procesná validácia, validácia sanitácie)
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany vo farmaceutických zariadeniach
7
kontrola farmaceuticko – technologických operácií a prác s prístrojmi a farmaceutickými výrobnými zariadeniami
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE