NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Farmaceut špecialista v lekárenstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496498

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Pripravuje, kontroluje a uchováva lieky, poskytuje farmaceutické informácie a rady, zabezpečuje dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore lekárenstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08: 2262004 - Farmaceut špecialista v lekárenstve
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Farmaceut špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
zdravotnícke poisťovníctvo
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore lekárenstvo)
7

Návrhy na doplnenie EKR
princípy a postupy lekárenskej starostlivosti a správnej lekárenskej praxe
7
zásady vytvárania a používania systému kvality farmaceutických činností v lekárni
7
farmakodynamika a farmakokinetika liečiv
7
indikácie, kontraindikácie, dávkovanie, spôsob podávania, účinok, riziká, interakcie a zneužívanie liekov
(registrované hromadne vyrábané lieky a ochranné lehoty u veterinárnych liekov)
7
farmakovigilancia
7
účel určenia, používanie, udržiavanie zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
7
postupy zhromažďovania, vyhodnocovania a podávania odborných informácií o liekoch, dietetických potravinách, diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a zdravotníckych pomôckach
7
technologické postupy prípravy liekov
7
zásady správnej výrobnej praxe
7
metódy farmaceutického skúšania
(zamerané najmä na stanovenie totožnosti liečiv a pomocných látok a výstupnú kontrolu hromadne pripravovaných liekov)
7
postupy zabezpečovania mikrobiologickej čistoty liekov a čistoty priestorov, dodržiavania hygienického režimu v lekárňach a sterilizačných postupov
7
podmienky správneho uchovávania liečiv, liekov a zdravotníckych pomôcok v lekárňach
7
inkompatibilita a stabilita liečiv a liekov
7
princípy vybraných fyziologicko-chemických vyšetrení
7
princípy bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a zaobchádzaní s chemickými látkami
7
princípy ekonomiky lekárne
7
štatistické metódy v zdravotníctve a vo farmácii
7
právne predpisy z oblasti poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti
(legislatíva týkajúca sa predpisov usmerňujúcich činnosť zdravotníctva, poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a prevádzky zariadení lekárenskej starostlivosti; oblasť pracovného a sociálneho práva)
7
techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
(techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií)
7
etika vo farmácii
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie e-health
(spracovávanie informácií o liekoch a administratívnych činností vo farmácii)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
individuálna a hromadná príprava liekov
(kapsuly, perorálne prášky, kvapaliny na perorálne použitie, kožné kvapalné lieky, topické polotuhé lieky, nosové lieky, ušné lieky, rektálne lieky, vaginálne lieky)
7
príprava diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a činidiel
7
vedenie validačnej, predpisovej a záznamovej dokumentácie
7
vstupná kontrola liečiv a pomocných látok
7
kontrola pripravených liekov základnými fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými a chemickými analytickými metódami v rozsahu potrebnom na hodnotenie kvality liekov pripravovaných v lekárni
(hustota, teplota topenia, index lomu, optická otáčavosť, stanovenie pH, vodivosť, titračné stanovenia )
7
vykonávanie rutinného biochemického vyšetrenia kapilárnej krvi, vrátane odberu kapilárnej krvi
(glykémia, cholesterol)
7
vykonávanie rutinného merania tlaku krvi
7
vypracovanie a používanie systému kvality farmaceutických činností v lekárni
7
zabezpečovanie (logistika) liečiv, pomocných látok a liekov, dietetických potravín, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a zdravotníckych pomôcok, ich správne uchovávanie a skladovanie
7
výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pacientom
7
osobná asistencia pacientom pri užívaní liekov
7
podávanie odborných informácií a rád pacientom so zvláštnym zreteľom na oblasť samoliečenia
7
podávanie odborných informácií a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom
7
zabezpečovanie požadovaného stupňa čistoty priestorov, hygienického režimu a sanitačného programu
7
dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v lekárňach
7
hlásenie nežiaducich účinkov liekov, nežiaducich udalostí a liekových problémov zodpovednému orgánu štátnej správy
7
zabezpečovanie miestnych a celoštátnych kampaní v oblasti verejného zdravia v rozsahu poskytovania farmaceutickej starostlivosti
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE